div CSS3 transition属性制作网页顶部导航滑动下拉菜单代码272 1084 362特效描述:div CSS3 transition 网页顶部导航 滑动下拉菜单,运行页面中的代码即可看到效果,这是一个比较流行时尚的CSS3网页头部导航,也就是一般作为网页顶部来使用了,主菜单包含了二级菜单,测试请使用支持CSS3的浏览器.

代码结构

1. HTML代码

<div id="header">
	<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/" id="logo"><img src="images/logo.gif"></a>
	<div id="links">
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">About us</a>
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Help</a>
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Contact Us</a>
	</div>
	<div id="navmenu">
		<div id="menu">
			<ul>
				<li class="active">
					<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Home</a>
					<ul>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem1"></span>Facebook</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem2"></span>Google</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem3"></span>RSS</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem4"></span>Skype</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem5"></span>Stumbleupon</a></li>
					</ul>
				</li>
				<li>
					<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Faces</a>
					<ul>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 1</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 2</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 3</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 4</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 5</a></li>
					</ul>
				</li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Clubs</a>
					<ul>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 1</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 2</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 3</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 4</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 5</a></li>
					</ul>
				</li>
				<li>
					<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Photos</a>
					<ul>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 1</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 2</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 3</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 4</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 5</a></li>
					</ul>
				</li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Videos</a></li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Games</a></li>
				<li>
					<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Blog</a>
					<ul>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 1</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 2</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 3</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 4</a></li>
						<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/"><span class="icon elem0"></span>menu element 5</a></li>
					</ul>
				</li>
				<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com/">Classifieds</a></li>
			</ul>
		</div>
		<div id="search">
			<form role="search" method="get">
				<input type="text" placeholder="search..." name="s" value="" autocomplete="off" />
			</form>
		</div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动导航菜单 收缩导航菜单 图片头像上传 二级导航菜单 滑动选项卡切换 文字收缩展开 文件上传 下拉导航菜单 图片滑动 图片收缩展开 文本框 竖直导航菜单 文字滑动 下拉框 图标导航菜单 滑动手风琴 复选 固定导航菜单 滑动星星打分 单选 侧边导航菜单 登录框 树形导航菜单 注册框 网址导航菜单 搜索框 导航菜单插件 验证码 文字导航菜单 二级联动 三级联动 城市选择 value赋值 筛选 按钮控制 购物车 颜色选择 表单提交 全选/反选 添加删除 添加标签 密码强度验证 表单验证 html5按钮动画 按钮样式 密码修改设置 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动滑过 收缩收起展开 切换按钮 form表单 导航菜单导航条

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到