jQuery全屏焦点图特效制作带标题的焦点图切换代码124 495 166特效描述:jQuery 全屏焦点图 带标题的焦点图 焦点图切换,全屏焦点图特效制作带标题的焦点图切换

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div id="bn"> 
	<span class="tu"> 
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" class="lianjie"><img src="img/2012121518133860247.jpg" height="530" /></a> 
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" class="lianjie" style="display:none"><img src="img/20129121702775568.jpg" height="530"  /></a> 
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" class="lianjie" style="display:none"><img src="img/201211131803912411.jpg" height="530" /></a> 
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" class="lianjie" style="display:none"><img src="img/201211231794155120.jpg" height="530" /></a> 
		<a href="http://www.dijiuzhanzhang.com" class="lianjie" style="display:none"><img src="img/2012121016474953619.jpg" height="530" /></a>
	</span> 
	<span class="txt"> 
		<em class="zi1">网页特效</em>
		<em class="zi2" style="display:none">爱上米兰</em>
		<em class="zi3" style="display:none">店长推荐</em>
		<em class="zi4" style="display:none">网页特效</em>
		<em class="zi5" style="display:none">二次曝光</em>
	</span>
	<div id="hao">
		<a class="xu">1</a> 
		<a class="xu">2</a>
		<a class="xu">3</a> 
		<a class="xu">4</a> 
		<a class="xu">5</a> 
	</div>
	<div class="tiao"></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 全屏焦点图 渐隐切换 全屏切换 淡出淡进 淡出 淡进 宽屏全屏 宽屏 全屏 页面全屏 页面宽屏 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片淡出淡进 图片淡出 图片淡进 图片全屏 带标题的焦点图 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到