jQuery固定悬浮二维码在线客服代码179 715 239特效描述:jQuery 固定悬浮二维码 在线客服,jQuery网页右侧固定悬浮层qq在线客服,服务热线,扫一扫二维码,购物车、页面滚动返回顶部代码。

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代码

<div style="height:10000px;"></div>
<div class="suspension">
	<div class="suspension-box">
		<a href="#" class="a a-service "><i class="i"></i></a>
		<a href="javascript:;" class="a a-service-phone "><i class="i"></i></a>
		<a href="javascript:;" class="a a-qrcode"><i class="i"></i></a>
		<a href="#" class="a a-cart"><i class="i"></i></a>
		<a href="javascript:;" class="a a-top"><i class="i"></i></a>
		<div class="d d-service">
			<i class="arrow"></i>
			<div class="inner-box">
				<div class="d-service-item clearfix">
					<a href="#" class="clearfix"><span class="circle"><i class="i-qq"></i></span><h3>咨询在线客服</h3></a>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="d d-service-phone">
			<i class="arrow"></i>
			<div class="inner-box">
				<div class="d-service-item clearfix">
					<span class="circle"><i class="i-tel"></i></span>
					<div class="text">
						<p>服务热线</p>
						<p class="red number">4001-021-758</p>
					</div>
				</div>
				<div class="d-service-intro clearfix">
					<p><i></i>功能和特性</p>
					<p><i></i>价格和优惠</p>
					<p><i></i>获取内部资料</p>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class="d d-qrcode">
			<i class="arrow"></i>
			<div class="inner-box">
				<div class="qrcode-img"><img src="images/side_ewm.jpg" alt=""></div>
				<p>微信服务号</p>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
	/* ----- 侧边悬浮 ---- */
	$(document).on("mouseenter", ".suspension .a", function(){
		var _this = $(this);
		var s = $(".suspension");
		var isService = _this.hasClass("a-service");
		var isServicePhone = _this.hasClass("a-service-phone");
		var isQrcode = _this.hasClass("a-qrcode");
		if(isService){ s.find(".d-service").show().siblings(".d").hide();}
		if(isServicePhone){ s.find(".d-service-phone").show().siblings(".d").hide();}
		if(isQrcode){ s.find(".d-qrcode").show().siblings(".d").hide();}
	});
	$(document).on("mouseleave", ".suspension, .suspension .a-top", function(){
		$(".suspension").find(".d").hide();
	});
	$(document).on("mouseenter", ".suspension .a-top", function(){
		$(".suspension").find(".d").hide(); 
	});
	$(document).on("click", ".suspension .a-top", function(){
		$("html,body").animate({scrollTop: 0});
	});
	$(window).scroll(function(){
		var st = $(document).scrollTop();
		var $top = $(".suspension .a-top");
		if(st > 400){
			$top.css({display: 'block'});
		}else{
			if ($top.is(":visible")) {
				$top.hide();
			}
		}
	});
});	
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 浮动 悬浮 悬浮层 悬浮框 浮动层 浮动框 浮动插件 悬浮插件 滑动星星打分 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 浮动提示框 在线客服 其他 qq在线客服 qq客服 收缩菜单 收缩导航 二维码 图片广告 在线客服插件 鼠标滑过 鼠标悬停 跟随鼠标移动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到