myflow.js流程图插件拖拽组织架构流程图代码479 1912 638特效描述:myflow.js流程图 拖拽组织架构 流程图,jQuery ui基于myflow.js绘制流程图插件,自定义组织架构图图表,拖拽绘制组织架构图表代码。支持分支、节点状态工作流程图表样式代码。

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="lib/raphael-min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="myflow.js"></script>
<script type="text/javascript" src="myflow.jpdl4.js"></script>
<script type="text/javascript" src="myflow.editors.js"></script>

2. HTML代码

<div id="myflow_tools"
	style="position: absolute; top: 10; left: 10; background-color: #fff; width: 70px; cursor: default; padding: 3px;"
	class="ui-widget-content">
<div id="myflow_tools_handle" style="text-align: center;"
	class="ui-widget-header">工具集</div>
<div class="node" id="myflow_save"><img src="img/save.gif" />&nbsp;&nbsp;保存</div>
<div>
<hr />
</div>
<div class="node selectable" id="pointer"><img
	src="img/select16.gif" />&nbsp;&nbsp;选择</div>
<div class="node selectable" id="path"><img
	src="img/16/flow_sequence.png" />&nbsp;&nbsp;转换</div>
<div>
<hr />
</div>
<div class="node state" id="start" type="start"><img
	src="img/16/start_event_empty.png" />&nbsp;&nbsp;开始</div>
<div class="node state" id="state" type="state"><img
	src="img/16/task_empty.png" />&nbsp;&nbsp;状态</div>
<div class="node state" id="task" type="task"><img
	src="img/16/task_empty.png" />&nbsp;&nbsp;任务</div>
<div class="node state" id="fork" type="fork"><img
	src="img/16/gateway_parallel.png" />&nbsp;&nbsp;分支</div>
<div class="node state" id="join" type="join"><img
	src="img/16/gateway_parallel.png" />&nbsp;&nbsp;合并</div>
<div class="node state" id="end" type="end"><img
	src="img/16/end_event_terminate.png" />&nbsp;&nbsp;结束</div>
<div class="node state" id="end-cancel" type="end-cancel"><img
	src="img/16/end_event_cancel.png" />&nbsp;&nbsp;取消</div>
<div class="node state" id="end-error" type="end-error"><img
	src="img/16/end_event_error.png" />&nbsp;&nbsp;错误</div>
</div>
<div id="myflow_props"
	style="position: absolute; top: 30; right: 50; background-color: #fff; width: 220px; padding: 3px;"
	class="ui-widget-content">
<div id="myflow_props_handle" class="ui-widget-header">属性</div>
<table border="1" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tr>
		<td>aaa</td>
	</tr>
	<tr>
		<td>aaa</td>
	</tr>
</table>
<div>&nbsp;</div>
</div>
<div id="myflow"></div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 拖动 拖拽 拖动插件 拖拽插件 滑动星星打分 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 其他 文本框 text文本框 弹出层拖动 树形菜单 树形导航 按钮控制 图表

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到