jQuery css3一天时段动画场景特效102 407 136特效描述:jQuery css3 一天时段 动画场景特效,jQuery css3绘制画框里面一天时段动画效果。黄昏、白天、日落、夜晚动画场景特效。

代码结构

1. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"></script>

2. HTML代码

<div class="main-content">
 <h1>一天中最喜欢的时段是什么时候?</h1>
 <div class="window">
  <div class="cat">
   <svg width="80px" viewBox="0 0 15.59 15.59">
    <path d="M14.42,11.993c-0.104-1.334-0.709-2.336-1.57-3.153c-0.479-0.449-0.906-0.563-1.414-0.563c0,0-0.204,0.005-0.041,0.212 c0.215,0.271,1.791,2.328,1.768,4.011c-0.029,1.948-1.958,1.837-1.958,1.837c0.812-1.542,0.402-3.001,0.276-3.512 c-0.238-0.943-0.709-1.857-1.417-2.738C9.191,6.988,8.312,6.468,7.425,6.523c-0.379-0.654-0.716-1.18-1.011-1.61 C8.02,3.479,6.974,2.787,6.063,0c-0.211,0.591-0.38,1.028-0.507,1.31c-0.644-0.08-2.071-0.08-2.714,0 C2.716,1.028,2.547,0.591,2.336,0C1.423,2.794,0.374,3.467,1.999,4.909c0.173,3.278,0.849,4.149,1.942,5.732 c0.9,1.304,0.675,1.768,1.098,3.569c-3.197,2.014,2.223,1.241,3.063,1.2C10.266,15.305,14.777,16.6,14.42,11.993z"></path>
   </svg>
  </div>
  <div class="illustration">
   <div class="time dusk">
    <div class="sky">
     <svg width="250px" viewBox="0 0 113.39 99.21">
      <linearGradient id="sky_sunset" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%" gradientTransform="rotate(-25)">
       <stop offset="0%" stop-color="#f7ffa9" stop-opacity="1"></stop>
       <stop offset="40%" stop-color="#ffcc33" stop-opacity="1"></stop>
       <stop offset="100%" stop-color="#ffbe1d" stop-opacity="1"></stop>
      </linearGradient>
      <linearGradient id="sky_dusk" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="0%" gradientTransform="rotate(45)">
       <stop offset="0%" stop-color="#ffd4fe" stop-opacity="1"></stop>
       <stop offset="30%" stop-color="#ffd4fe" stop-opacity="1"></stop>
       <stop offset="100%" stop-color="#ffd26a" stop-opacity="1"></stop>
      </linearGradient>
      <polygon fill="#B3EFFF" id="sky" points="111.971,97.368 111.971,1.842 1.419,1.842 1.419,9.042 1.419,97.368"></polygon>
     </svg>
    </div>
    <div class="sun">
     <svg width="90px" viewBox="0 0 90.71 90.71">
      <g>
       <circle opacity="0.1" fill="#FFECDC" cx="45.355" cy="45.354" r="43.212"></circle>
       <circle opacity="0.3" fill="#FFEBDE" cx="45.355" cy="45.354" r="31.131"></circle>
       <circle id="sun" fill="#f9db5a" cx="45.355" cy="45.354" r="21.374"></circle>
      </g>
     </svg>
    </div>
    <div class="clouds">
     <svg width="80px" viewBox="0 0 42.52 19.84">
      <g>
       <path fill="#fff" d="M38.582,8.005c1.865,0,3.393,1.673,3.393,3.717l0,0c0,2.042-1.527,3.716-3.393,3.716H24.039h-0.484  c-2.676,0-4.847-2.378-4.847-5.309c0-2.932,2.17-5.309,4.847-5.309c0,0,2.242-4.247,7.756-4.247c3.453,0,6.787,1.925,6.787,7.432  H38.582z"></path>
       <path fill="#FCFCFC" d="M20.863,11.667c1.908,0,3.471,1.71,3.471,3.8l0,0c0,2.09-1.563,3.8-3.471,3.8H5.998H5.501  c-2.736,0-4.956-2.431-4.956-5.428s2.219-5.428,4.956-5.428c0,0,2.292-4.342,7.929-4.342c3.532,0,6.939,1.968,6.939,7.598H20.863z"></path>
      </g>
     </svg>
    </div>
    <div class="stars">
     <svg width="210px" viewBox="0 0 99.21 25.51">
      <g>
       <ellipse opacity="0.3" fill="#FFFFFF" cx="97.067" cy="11.361" rx="0.727" ry="0.832"></ellipse>
       <ellipse opacity="0.3" fill="#FFFFFF" cx="2.144" cy="3.901" rx="0.728" ry="0.831"></ellipse>
       <ellipse opacity="0.3" fill="#FFFFFF" cx="14.743" cy="10.455" rx="0.727" ry="0.831"></ellipse>
       <ellipse opacity="0.3" fill="#FFFFFF" cx="66.439" cy="9.407" rx="0.728" ry="0.831"></ellipse>
       <ellipse opacity="0.3" fill="#FFFFFF" cx="77.518" cy="1.332" rx="0.728" ry="0.831"></ellipse>
       <ellipse opacity="0.3" fill="#FFFFFF" cx="82.514" cy="13.459" rx="0.728" ry="0.831"></ellipse>
      </g>
     </svg>
    </div>
    <div class="moon">
     <svg width="35px" viewBox="0 0 15.59 19.28">
      <path opacity="0.8" fill="#FFFFFF" d="M13.718,16.993c-5.085,0-9.208-4.122-9.208-9.208c0-2.97,1.407-5.608,3.589-7.292 C3.722,1.205,0.381,5,0.381,9.579c0,5.086,4.123,9.208,9.209,9.208c2.116,0,4.063-0.716,5.619-1.916 C14.722,16.95,14.226,16.993,13.718,16.993z"></path>
     </svg>
    </div>
    <div class="mountain">
     <svg width="250px" viewBox="0 0 113.39 36.85">
      <path id="mountain" fill="#87D6D6" d="M111.971,0.478C106.576,2.7,95.837,16.269,88.655,15C81.29,13.699,68.052,6.244,62.31,3.639 C56.566,1.036,41.955,16.42,36.835,15.948c-5.118-0.474-17.355-9.232-23.475-8.403c-3.964,0.537-8.932,4.276-11.941,6.844v21.983 h110.552V0.478z"></path>
     </svg>
    </div>
    <div class="hill">
     <svg width="250px" viewBox="0 0 113.39 17.86">
      <path id="hill" fill="#38C6B1" d="M111.971,12.132c-4.609-0.766-8.889-1.889-12.432-3.579C86.127-0.36,71.48-3.606,43.082,6.31 c-6.086,0.811-7.853,0.51-17.234-2.951C18.487,0.644,8.764,1.176,1.419,2.621v15.017h110.551V12.132z"></path>
     </svg>
    </div>
    <div class="land">
     <svg width="250px" viewBox="0 0 113.39 24.09">
      <path id="land" fill="#4CB5AB" d="M111.971,23.82V3.328C84.865-6.96,12.407,11.765,1.419,14.708v9.112H111.971z"></path>
     </svg>
    </div>
    <div class="trees">
     <svg width="210px" viewBox="0 0 85.04 41.1">
      <g>
       <rect class="trunks" x="75.121" y="26.724" fill="#8C5F50" width="2.166" height="8.666"></rect>
       <rect class="trunks" x="67.539" y="28.89" fill="#8C5F50" width="2.168" height="6.5"></rect>
      </g>
      <g>
       <path class="trees" fill="#A0D755" d="M83.785,21.309c0,4.187-3.393,7.581-7.58,7.581s-7.582-3.395-7.582-7.581   c0-9.749,3.395-20.579,7.582-20.579S83.785,11.56,83.785,21.309z"></path>
       <path class="trees" fill="#A0D755" d="M75.121,24.933c0,3.382-2.91,6.125-6.5,6.125c-3.588,0-6.498-2.743-6.498-6.125   c0-7.873,2.91-16.622,6.498-16.622C72.211,8.311,75.121,17.06,75.121,24.933z"></path>
      </g>
      <g opacity="0.2">
       <path fill="#FFFFFF" d="M72.955,21.309c0-8.892,1.883-18.68,4.332-20.333c-0.354-0.16-0.715-0.247-1.082-0.247   c-4.188,0-7.582,10.83-7.582,20.579c0,4.187,3.395,7.581,7.582,7.581c0.369,0,0.729-0.035,1.082-0.086   C74.84,28.277,72.955,25.127,72.955,21.309z"></path>
       <path fill="#FFFFFF" d="M66.457,24.933c0-7.106,1.383-14.901,3.191-16.359c-0.334-0.157-0.676-0.263-1.025-0.263   c-3.588,0-6.5,8.749-6.5,16.622c0,3.382,2.912,6.125,6.5,6.125c0.35,0,0.691-0.034,1.025-0.084   C67.84,30.508,66.457,27.984,66.457,24.933z"></path>
      </g>
      <g>
       <rect class="trunks" x="3.466" y="35.946" fill="#8C5F50" width="1.475" height="4.424"></rect>
       <path class="trees" fill="#A0D755" d="M7.153,34.472c0,1.628-1.32,2.949-2.949,2.949S1.254,36.1,1.254,34.472c0-5.162,1.32-11.799,2.949-11.799   S7.153,29.31,7.153,34.472z"></path>
       <path opacity="0.2" fill="#FCFCFC" d="M3.466,34.472c0-4.233,0.666-9.452,1.58-11.194c-0.267-0.383-0.55-0.604-0.842-0.604  c-1.629,0-2.949,6.637-2.949,11.799c0,1.628,1.32,2.949,2.949,2.949c0.295,0,0.573-0.057,0.842-0.137  C4.135,36.919,3.466,35.806,3.466,34.472z">    </path>
      </g>
     </svg>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
 <div class="option-wrapper">
  <div class="option active" data-option="dusk">黄昏</div>
  <div class="option" data-option="day">白天</div>
  <div class="option" data-option="sunset">日落</div>
  <div class="option" data-option="night">夜晚</div>
 </div>
</div>
<script>
$(".option").on("click", function() {
 $(".option").removeClass("active");
 $(this).addClass("active");
 var type = $(this).data("option");
 setTimeout(function() {
  if (type === "day") {
   $(".time").attr('class', 'time day');
  } else if (type === "night") {
   $(".time").attr('class', 'time night');
  } else if (type === "dusk") {
   $(".time").attr('class', 'time dusk');
  } else if (type === "sunset") {
   $(".time").attr('class', 'time sunset');
  } 
 }, 500);
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 加载动画 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 h5弹窗动画 html5弹窗动画 h5动画 h5背景动画 h5场景动画 h53D动画 h5界面动画 html5动画 h5按钮动画 html5按钮动画 h5图片动画 h5图标动画 html5图片动画 html5图标动画 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 背景切换 大图切换 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到