JQuery CSS3属性鼠标悬停到图片上感知方向滑动显示文字信息109 434 145特效描述:JQuery CSS3属性 鼠标悬停到图片上 感知方向 滑动显示文字信息,鼠标悬停到图片上感知方向滑动显示文字信息

代码结构

1. 引入CSS

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Alegreya+SC:700,400italic' rel='stylesheet' type='text/css' />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/demo.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.hoverdir.js"></script>

3. HTML代码

<div class="codrops-demos">
	<a class="current-demo" href="index.html">Default</a>
	<a href="index2.html">Delay</a>
	<a href="index3.html">Inverse</a>
</div>
<ul id="da-thumbs" class="da-thumbs">
	<li>
		<a href="#505046-Menu">
			<img src="images/1.jpg" />
			<div><span>Menu by Simon Jensen</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#504336-TN-Aquarium">
			<img src="images/2.jpg" />
			<div><span>TN Aquarium by Charlie Gann</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#504197-Mr-Crabs">
			<img src="images/3.jpg" />
			<div><span>Mr. Crabs by John Generalov</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#503731-Gallery-of-Mo-2-Mo-logo">
			<img src="images/4.jpg" />
			<div><span>Gallery of Mo 2.Mo logo by Adam Campion</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>	
		<a href="#503058-Ice-Cream-nom-nom">
			<img src="images/5.jpg" />
			<div><span>Ice Cream - nom nom by Eight Hour Day</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#502927-My-Muse">
			<img src="images/6.jpg" />
			<div><span>My Muse by Zachary Horst</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#502538-Natalie-Justin-Cleaning">
			<img src="images/7.jpg" />
			<div><span>Natalie & Justin Cleaning by Justin Younger</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#502523-App-Preview">
			<img src="images/8.jpg" />
			<div><span>App Preview by Ryan Deshler</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#501695-Cornwall-Map">
			<img src="images/9.jpg" />
			<div><span>Cornwall Map by Katharina Maria Zimmermann</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#500861-final-AD-logo">
			<img src="images/10.jpg" />
			<div><span>final AD logo by Annette Diana</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#500369-Land-Those-Planes">
			<img src="images/11.jpg" />
			<div><span>Land Those Planes by Lee Ann Marcel</span></div>
		</a>
	</li>
	<li>
		<a href="#497795-Seahorse">
			<img src="images/12.jpg" />
			<div><span>Seahorse by Trevor Basset</span></div>
		</a>
	</li>
</ul>
<script type="text/javascript">
$(function() {
	$('#da-thumbs > li').hoverdir();
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册
admin
关注
TA的相关作品 >>更多
热搜关键词


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滑动导航菜单 二维码 滑动选项卡切换 地图 图片滑动 计算器 文字滑动 计时器 滑动手风琴 桌面 滑动星星打分 跳转 步骤 键盘 签到 分享 点赞 投票 雪花 打印 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滑动滑过 滑动星星打分 其他更多

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到