modernizr html5 jquery 3D图片翻转幻灯片切换效果75 298 100特效描述:modernizr html5jquery 3D图片翻转 幻灯片切换效果,3D图片翻转幻灯片切换效果

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/default.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/component.css" />

2. 引入JS

<script src="js/modernizr.custom.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.flipshow.js"></script>

3. HTML代码

<div class="main">
	<div id="fc-slideshow" class="fc-slideshow">
		<ul class="fc-slides">
			<li><img src="images/1.jpg" /><h3>Hot</h3></li>
			<li><img src="images/2.jpg" /><h3>Cold</h3></li>
			<li><img src="images/3.jpg" /><h3>Light</h3></li>
			<li><img src="images/4.jpg" /><h3>Dark</h3></li>
			<li><img src="images/5.jpg" /><h3>Soft</h3></li>
			<li><img src="images/6.jpg" /><h3>Hard</h3></li>
			<li><img src="images/7.jpg" /><h3>Smooth</h3></li>
			<li><img src="images/8.jpg" /><h3>Rough</h3></li>
		</ul>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){	
	$('#fc-slideshow').flipshow();
});
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 旋转翻转 旋转 翻转 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 图片翻转 图片旋转 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到