html5幻灯片图片倾斜层叠切换效果代码136 543 182特效描述:html5幻灯片图片 倾斜层叠切换,html5幻灯片图片倾斜层叠切换

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-2.0.0.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.roundabout.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div id="tour" class="zebra">
	<div class="wrap">
		<div class="switcher-wrap slider">
			<a class="prev jQ_sliderPrev" href=""></a>
			<a class="next jQ_sliderNext" href=""></a>
			<ul id="img-slider" style="height: 450px;">
				<li class="img">
					<img src="images/client.png" />
					<div class="label">Client</div>
				</li>
				<li class="img">
					<img src="images/developer.png" />
					<div class="label">Developer</div>
				</li>
				<li class="img">
					<img src="images/manager.png" />
					<div class="label">Manager</div>
				</li>
				<li class="img">
					<img src="images/tester.png" />
					<div class="label">Tester</div>
				</li>
				<li class="img">
					<img src="images/user.png" />
					<div class="label">Power User</div>
				</li>
			</ul>
			<ul class="switcher jQ_sliderSwitch">
				<li class="active"><a href=""></a></li>
				<li><a href=""></a></li>
				<li><a href=""></a></li>
				<li><a href=""></a></li>
				<li><a href=""></a></li>
			</ul>
		</div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 叠加浮动层 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 层叠叠加 叠加层叠 层叠 叠加 加载更多 旋转翻转 旋转 翻转 图片叠加 图片层叠 图片翻转 图片旋转 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到