jQuery巧克力色二级滑动下拉导航菜单代码103 411 138特效描述:二级导航 滑动下拉导航,jQuery巧克力色二级导航

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.js"></script>

3. HTML代码

<div id="menu">
	<ul id="nav">
	<li class="mainlevel"><span class="note">Chocolate Bar</span></li> 
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">browsers</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">firefox</a></li>
			<li><a href="#">chrome</a></li>
			<li><a href="#">opera</a></li>
			<li><a href="#">IE</a></li>
			<li><a href="#">Netscape</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">html</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">html</a></li>
			<li><a href="#">xhtml</a></li>
			<li><a href="#">html5</a></li>
			<li><a href="#">css</a></li>
			<li><a href="#">TCP/IP</a></li>
		</ul>
	</li> 
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">xml</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">XSL</a></li>
			<li><a href="#">XSLT</a></li>
			<li><a href="#">XSL-FO</a></li>
			<li><a href="#">XPath</a></li>
			<li><a href="#">XQuery</a></li>
			<li><a href="#">XLink</a></li>
			<li><a href="#">XPointer</a></li>
			<li><a href="#">DTD</a></li>
			<li><a href="#">Schema</a></li>
			<li><a href="#">XForms</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">browsers<em></em>scripting</a><!--input an em tag as a space,IE is gread need-->
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">JavaScript</a></li>
			<li><a href="#">DHTML</a></li>
			<li><a href="#">VBScript</a></li>
			<li><a href="#">AJAX</a></li>
			<li><a href="#">jQuery</a></li>
			<li><a href="#">E4X</a></li>
			<li><a href="#">WMLScript</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel">
		<a href="#">server<em></em>scripting</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">SQL</a></li>
			<li><a href="#">ASP</a></li>
			<li><a href="#">ADO</a></li>
			<li><a href="#">PHP</a></li>
		</ul>
	</li>
	<li class="mainlevel"><a href="#">dot<em></em>net</a></li>
	<li class="mainlevel"><a href="#">multimedia</a>
		<ul class="sub_nav_01">
			<span class="Triangle_con"></span>
			<li><a href="#">Media</a></li>
			<li><a href="#">SMIL</a></li>
			<li><a href="http://www.17sucai.com/" target="_blank">LEO</a></li>
		</ul>
	</li>
	</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签:

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到