html5图片3D立方体魔方动画切换特效104 415 139特效描述:html5图片 3D立方体 魔方动画 切换特效,3D图片切换,立方体动画,魔方切换动画,立方体图片切换

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" media="screen" type="text/css" />

2. 引入JS

<script src="js/index.js"></script>

3. HTML代码

<div id="wall" class="wall">
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="cube">
		<div class="side front"></div>
		<div class="side right"></div>
		<div class="side back"></div>
		<div class="side left"></div>
		<div class="side top"></div>
		<div class="side bottom"></div>
	</div>
	<div class="nav">
		<div id="prev" class="button prev"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 10 28"><path d="M0.703 15q0-0.203 0.156-0.359l7.281-7.281q0.156-0.156 0.359-0.156t0.359 0.156l0.781 0.781q0.156 0.156 0.156 0.359t-0.156 0.359l-6.141 6.141 6.141 6.141q0.156 0.156 0.156 0.359t-0.156 0.359l-0.781 0.781q-0.156 0.156-0.359 0.156t-0.359-0.156l-7.281-7.281q-0.156-0.156-0.156-0.359z" fill="#000000"></path></svg></div>
		<div id="next" class="button next"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 10 28"><path d="M0.203 21.5q0-0.203 0.156-0.359l6.141-6.141-6.141-6.141q-0.156-0.156-0.156-0.359t0.156-0.359l0.781-0.781q0.156-0.156 0.359-0.156t0.359 0.156l7.281 7.281q0.156 0.156 0.156 0.359t-0.156 0.359l-7.281 7.281q-0.156 0.156-0.359 0.156t-0.359-0.156l-0.781-0.781q-0.156-0.156-0.156-0.359z" fill="#000000"></path></svg></div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 加载动画 选项卡切换 滑动手风琴 html5弹窗动画 旋转翻转 html5动画 html5按钮动画 图片翻转旋转 html5图片动画 图片切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到