jquery mobile手指滑动商品图片切换代码125 499 167特效描述:jquery mobile 手指滑动 商品图片切换,一款非常实用的手机商品图片展示特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/reset.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script src="js/modernizr.js"></script>
<script src="js/jquery-2.1.1.js"></script>
<script src="js/jquery.mobile.min.js"></script>
<script src="js/main.js"></script>

3. HTML代码

	<p class="credits">产品焦点图特效</p>
	<ul class="cd-gallery">
		<li>
			<a href="#">
				<ul class="cd-item-wrapper">
					<li class="selected">
						<img src="img/ugmonk-tshirt-1.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li class="move-right" data-sale="true" data-price="$22">
						<img src="img/ugmonk-tshirt-2.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li>
						<img src="img/ugmonk-tshirt-3.jpg" alt="Preview image">
					</li>
				</ul> <!-- cd-item-wrapper -->
			</a>
			<div class="cd-item-info">
				<b><a href="#0">Mountains</a></b>
				<em class="cd-price">$26</em>
			</div> <!-- cd-item-info -->
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<ul class="cd-item-wrapper">
					<li class="selected">
						<img src="img/ugmonk-cap-1.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li class="move-right">
						<img src="img/ugmonk-cap-2.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li>
						<img src="img/ugmonk-cap-3.jpg" alt="Preview image">
					</li>
				</ul> <!-- cd-item-wrapper -->
			</a>
			<div class="cd-item-info">
				<b><a href="#0">Baseball Cap</a></b>
				<em class="cd-price">$42</em>
			</div> <!-- cd-item-info -->
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<ul class="cd-item-wrapper">
					<li class="selected">
						<img src="img/ugmonk-bag-1.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li class="move-right">
						<img src="img/ugmonk-bag-2.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li>
						<img src="img/ugmonk-bag-3.jpg" alt="Preview image">
					</li>
				</ul> <!-- cd-item-wrapper -->
			</a>
			<div class="cd-item-info">
				<b><a href="#0">Messenger Bag</a></b>
				<em class="cd-price">$235</em>
			</div> <!-- cd-item-info -->
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<ul class="cd-item-wrapper">
					<li class="selected">
						<img src="img/ugmonk-tshirt-1.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li class="move-right" data-sale="true" data-price="$22">
						<img src="img/ugmonk-tshirt-2.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li>
						<img src="img/ugmonk-tshirt-3.jpg" alt="Preview image">
					</li>
				</ul> <!-- cd-item-wrapper -->
			</a>
			<div class="cd-item-info">
				<b><a href="#0">Mountains</a></b>
				<em class="cd-price">$26</em>
			</div> <!-- cd-item-info -->
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<ul class="cd-item-wrapper">
					<li class="selected">
						<img src="img/ugmonk-cap-1.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li class="move-right">
						<img src="img/ugmonk-cap-2.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li>
						<img src="img/ugmonk-cap-3.jpg" alt="Preview image">
					</li>
				</ul> <!-- cd-item-wrapper -->
			</a>
			<div class="cd-item-info">
				<b><a href="#0">Baseball Cap</a></b>
				<em class="cd-price">$42</em>
			</div> <!-- cd-item-info -->
		</li>
		<li>
			<a href="#">
				<ul class="cd-item-wrapper">
					<li class="selected">
						<img src="img/ugmonk-bag-1.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li class="move-right">
						<img src="img/ugmonk-bag-2.jpg" alt="Preview image">
					</li>
					<li>
						<img src="img/ugmonk-bag-3.jpg" alt="Preview image">
					</li>
				</ul> <!-- cd-item-wrapper -->
			</a>
			<div class="cd-item-info">
				<b><a href="#0">Messenger Bag</a></b>
				<em class="cd-price">$235</em>
			</div> <!-- cd-item-info -->
		</li>
	</ul> <!-- cd-gallery -->
<script src="js/main.js"></script> <!-- Resource jQuery -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动 滚动切换 滑动选项卡切换 叠加浮动层 选项卡切换 滑动手风琴 层叠叠加 图片叠加 图片滑动 图片切换 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到