jQuery hover水滴导航切换选项卡栏目代码129 514 172特效描述:水滴导航 切换选项卡栏,水滴导航选项卡栏目制作

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.11.1.min.js"></script>

2. HTML代码

<div id="sdnav">
	<img src="images/title.png" style="margin-bottom:15px;margin-top:10px;"/>
	<div class="top">
		<ul>
			<li>移动城堡</li>
			<li>千与千寻</li>
			<li>龙猫</li>
			<li>苏菲</li>
		</ul>
	</div>
	<div class="con">
		<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/1.jpg"/></a>
		<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/2.jpg"/></a>
		<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/3.jpg"/></a>
		<a href="http://www.17sucai.com/"><img src="images/4.jpg"/></a>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 加载动画 h5弹窗动画 html5弹窗动画 h5动画 h5背景动画 h5场景动画 h53D动画 h5界面动画 html5动画 h5按钮动画 html5按钮动画 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到