jquery win8风格图标导航菜单特效138 548 183特效描述:图标导航 导航菜单特效,

代码结构

1. HTML代码

	<div class= "metro_nav">
		<div class= "nav_title">Navigation</div>
		<ul>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_home.png"/><span>Home</span></a>
			</li>
			<li>
				<a><img src = "images/icon_settings.png"/><span>Settings</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_account.png"/><span>Account</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_edit.png"/><span>Edit Settings</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_shopping.png"/><span>Shopping</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_gallery.png"/><span>Gallery</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_apps.png"/><span>Apps</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
	<div class= "metro_na">
		<div class= "nav_title">Navigation</div>
		<ul>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_home.png"/><span>Home</span></a>
			</li>
			<li>
				<a><img src = "images/icon_settings.png"/><span>Settings</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_account.png"/><span>Account</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_edit.png"/><span>Edit Settings</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_shopping.png"/><span>Shopping</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_gallery.png"/><span>Gallery</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
			<li>
				<a href = "#"><img src = "images/icon_apps.png"/><span>Apps</span></a>
				<ul>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
					<li><a href = "#"><img src = "images/icon_menu.png"/><span>Submenu</span></a></li>
				</ul>
			</li>
		</ul>
	</div>
	<h1>Pick a Color</h1>
	<div class = "colpick">
		<ul>
			<li><a style = "background-color : #1C1651" onclick = "javascript: col = 1;ChangeCol()"></a></li>
			<li><a style = "background-color : #1D1D1D" onclick = "javascript: col = 2;ChangeCol()"></a></li>
			<li><a style = "background-color : white; border : solid 2px black;width : 46px; height : 46px;" onclick = "javascript: col = 3;ChangeCol()"></a></li>
		</ul>
	</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 图标导航 图标菜单 背景切换 大图切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到