jQuery手机端滑动展开侧边栏下拉导航菜单代码140 558 187特效描述:jQuery手机端 滑动展开 侧边栏 下拉导航菜单,jQuery手机端滑动展开侧边栏下拉导航菜单代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="leftMenu.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

2. 引入JS

<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="leftMenu.js"></script>

3. HTML代码

  <div><button class="btn">点击侧栏展示查看效果</button></div>
  <div id="menu">
    <div class="f1">
      <ul>
        <li class="hasChild">
          <a href="#">li-1</a>
          <div class="f2">
            <ul>
              <li class="hasChild">
                <a href="#">content</a>
                <div class="f3">
                  <ul>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li class="hasChild">
          <a href="#">li-2</a>
          <div class="f2">
            <ul>
              <li><a href="#">content2</a></li>
              <li class="hasChild">
                <a href="#">content</a>
                <div class="f3">
                  <ul>
                    <li><a href="#">content2</a></li>
                    <li><a href="#">content2</a></li>
                    <li><a href="#">content2</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">content2</a></li>
              <li><a href="#">content2</a></li>
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li class="hasChild">
          <a href="#">li-3</a>
          <div class="f2">
            <ul>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li class="hasChild">
                <a href="#">content</a>
                <div class="f3">
                  <ul>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li><a href="#">li-5</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动导航菜单 收缩导航菜单 二级导航菜单 滑动选项卡切换 文字收缩展开 下拉导航菜单 图片滑动 图片收缩展开 竖直导航菜单 文字滑动 图标导航菜单 滑动手风琴 固定导航菜单 滑动星星打分 侧边导航菜单 树形导航菜单 网址导航菜单 导航菜单插件 文字导航菜单 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动滑过 收缩收起展开 导航菜单导航条

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到