jQuery手机端滑动展开侧边栏下拉导航菜单代码129 515 172特效描述:jQuery手机端 滑动展开 侧边栏 下拉导航菜单,jQuery手机端滑动展开侧边栏下拉导航菜单代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="leftMenu.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

2. 引入JS

<script src="jquery-1.11.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="leftMenu.js"></script>

3. HTML代码

  <div><button class="btn">点击侧栏展示查看效果</button></div>
  <div id="menu">
    <div class="f1">
      <ul>
        <li class="hasChild">
          <a href="#">li-1</a>
          <div class="f2">
            <ul>
              <li class="hasChild">
                <a href="#">content</a>
                <div class="f3">
                  <ul>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                    <li><a href="#">content1</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
              <li><a href="#">content</a></li> 
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li class="hasChild">
          <a href="#">li-2</a>
          <div class="f2">
            <ul>
              <li><a href="#">content2</a></li>
              <li class="hasChild">
                <a href="#">content</a>
                <div class="f3">
                  <ul>
                    <li><a href="#">content2</a></li>
                    <li><a href="#">content2</a></li>
                    <li><a href="#">content2</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">content2</a></li>
              <li><a href="#">content2</a></li>
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li class="hasChild">
          <a href="#">li-3</a>
          <div class="f2">
            <ul>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li><a href="#">content3</a></li>
              <li class="hasChild">
                <a href="#">content</a>
                <div class="f3">
                  <ul>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                    <li><a href="#">content3</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li><a href="#">li-5</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 滑动 滑块 滑动门 触屏滑动 滑动插件 滑块插件 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 收缩菜单 收缩导航 二级菜单 二级导航菜单 二级导航 下拉列表 下拉菜单 下拉导航 下拉导航菜单 下拉菜单导航 响应式下拉菜单 侧边菜单 侧边导航 导航菜单插件 导航插件 菜单插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到