jQuery留言区弹幕文字滚动如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

344 1373 458特效描述:jQuery 留言区 弹幕文字滚动。jQuery留言区弹幕文字滚动

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/total.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/data.js"></script>

3. HTML代码

 <div> 
  <input type="button" value="test" onClick="bar()" class="button_ita" /> 
  <form action="" method="post" id="f2"> 
  <input type="text" name="name" placeholder="输入内容" class="txt large" id="txtbar" /> 
  <input type="button" class="button_ita" value="发送" onClick="pub()" /> 
  </form> 
  <div id="Barrage"> 
  <ul> 
   <li>
   <div class="BarMes">
    但愿人长久,千里共嫦娟
   </div></li> 
  </ul> 
  </div> 
 </div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到