jQuery图片叠加轮播切换支持一键关闭136 542 181特效描述:jQuery 图片叠加 轮播切换 支持一键关闭,jQuery图片叠加轮播切换支持一键关闭

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/Cooldog.css">
<link rel="stylesheet" href="css/iconfont.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/Cooldog.js"></script>

3. HTML代码

<div class="Cooldog_container">
  <div class="Cooldog_content">
    <ul>
      <li class="p1">
        <a href="#">
          <img src="images/1.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p2">
        <a href="#">
          <img src="images/2.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p3">
        <a href="#">
          <img src="images/3.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p4">
        <a href="#">
          <img src="images/4.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p5">
        <a href="#">
          <img src="images/5.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p5">
        <a href="#">
          <img src="images/6.png" alt="">
        </a>
      </li>
      <li class="p5">
        <a href="#">
          <img src="images/7.png" alt="">
        </a>
      </li>
    </ul>
  </div>
  <a href="javascript:;" class="btn_left">
    <i class="iconfont icon-zuoyoujiantou"></i>
  </a>
  <a href="javascript:;" class="btn_right">
    <i class="iconfont icon-zuoyoujiantou-copy-copy"></i>
  </a>
  <a href="javascript:;" class="btn_close">
    <i class="iconfont icon-icon-test"></i>
  </a>
  <div class="buttons clearfix">
    <a href="javascript:;" class="color"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
    <a href="javascript:;"></a>
  </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 文字叠加 顶部悬浮 底部悬浮 浮动导航菜单 导航切换 图片叠加 带标题的焦点图 图片广告 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 对联广告 图片切换 图片轮播 文字切换 自动滚动图片轮播 叠加浮动层 背景切换 马赛克幻灯片 手风琴 全屏焦点图 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 悬浮浮动漂浮 叠加浮动层 选项卡切换 滑动手风琴 浮动提示框 重叠层叠叠加 焦点图幻灯片

×
×
51前端

注册

官方QQ群
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到