jQuery带按钮控制图片轮播叠加切换效果138 550 184特效描述:jQuery 带按钮控制 图片轮播 叠加切换效果,jQuery带按钮控制图片轮播叠加切换效果

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
<script src="js/jquery.transit.js"></script>
<script src="js/bocfe.js"></script>

3. HTML代码

<div class="m2usCon2">
<div class="container">
<div class="a-part por ovh about-fo">
 <div class="main poa t-f noselect">
  <div class="detail por">
   <div class="btn poa prev dn m2usBtnL"></div>
   <div class="btn poa next m2usBtnR"></div>
   <div class="in por">
    <div class="box poa" style="transform: translate(0px, -96px) scale(0.55, 0.55); opacity: 0.08;">
     <div class="box-in dn">
      <div class="time"></div>
      <p></p>
     </div>
    </div>
    <div class="box poa" style="transform: translate(0px, -64px) scale(0.7, 0.7); opacity: 0.2;">
     <div class="box-in dn">
      <div class="time"></div>
      <p></p>
     </div>
    </div>
    <div class="box poa" style="transform: translate(0px, -32px) scale(0.85, 0.85); opacity: 0.4;">
     <div class="box-in dn">
      <div class="time"></div>
      <p></p>
     </div>
    </div>
    <div class="box poa" style="display: block; opacity: 1; top: 0px;">
     <div class="box-in dn">
      <div class="time"></div>
      <p></p>
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="list f-cb por ovh">
   <ul class="por">
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
    <li></li>
   </ul>
  </div>
 </div>
</div>
</div>
</div>
<script language="javascript">
$(function(){  
	var Year = new Array(   
     [ 
        ["", "要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭"]
     ],
		 [ 
        ["", "重复别人所说的话,只需要教育;而要挑战别人所说的话,则需要头脑。——玛丽·佩蒂博恩·普尔"]
     ],
		 [ 
        ["", "人生就是学校。在那里,与其说好的教师是幸福,不如说好的教师是不幸。——海贝尔"]
     ],
		 [ 
        ["", "对一个人来说,所期望的不是别的,而仅仅是他能全力以赴和献身于一种美好事业。——爱因斯坦"]
     ],
		 [ 
        ["", "心如镜,虽外景不断变化,镜面却不会转动,这就是一颗平常心,能够景转而心不转。"]
     ],
		 [ 
        ["", "一份耕耘,一份收获,付出就有回报永不遭遇过失败,因我所碰到的都是暂时的挫折。"]
     ]
  )
	_PreLoadImg([
    "images/m2yy_btn.png" 
	],function(){
		// 初始化
		$(".a-part").each(function(){
			$(this).height(420)
			FullBg($(this), $(this).find("img.bg"))
		})
		// ABOUT PART FOURTH
		$(".about-fo .main").css("top", ($(window).height() - 572) / 2 )
		$(".about-fo .box").each(function(){
			$(this).find(".box-in").css("padding-top", 138 - $(this).find(".box-in").height() / 2 )
		})
		var $In  = $(".about-fo .detail .in"),
			InBl  = true,
			a   = 0,
			b   = 0,
			$FoUl = $(".about-fo .list ul"),
			$FoLi = $(".about-fo .list li")
		$FoUl.width($FoLi.width() * $FoLi.length)
		$FoLi.eq(0).addClass("cur")
		var cura = $(".about-fo .list li.cur").index()
		$(".about-fo .box:last .box-in .time").html(Year[cura][0][0]).siblings().html(Year[cura][0][1])
		$(".about-fo .box:last .box-in").show().css("padding-top", 138 - $(".about-fo .box:last .box-in").height() / 2 )
		$(".about-fo .next").click(function(){
			$(".about-fo .prev").stop().fadeIn(500);
			if(!InBl){
				return
			}
			InBl = false;
			if(a == Year.length){
				InBl = true
				b = Year[a - 1].length
				return
			}
			b ++ ;
			if(b == Year[a].length){
				b = 0
				a ++
				if(a > 4 && a < Year.length){
					$FoUl.stop().animate({marginLeft: - 166 * (a - 4)}, 500)
				}
				$FoLi.eq(a).addClass("cur").siblings().removeClass("cur")
			}
			if(a == Year.length - 1 && b == Year[a].length - 1){
				$(this).stop().fadeOut(500);
			}
			if(a == Year.length){
				InBl = true
				return
			}
			var $list = '<div class="box poa dn"><div class="box-in dn"><div class="time"></div><p></p></div></div>'
			$In.find(".box").eq(0).before($list)
			$In.find(".box").eq(0).css({
				y : -96,
				scale : 0.55,
				opacity : 0.08
			})
			$In.find(".box").eq(4).stop().animate({
				top : 26,
				opacity : 0
			}, 500).prev().stop().transition({
				y : 0,
				scale : 1,
				opacity : 1
			}, 500).find(".box-in").stop().fadeIn(600).find(".time").html(Year[a][b][0]).siblings().html(Year[a][b][1])
			$In.find(".box").eq(3).find(".box-in").css("padding-top", 88 - $In.find(".box").eq(3).find(".box-in").height() / 2)
			$In.find(".box").eq(2).stop().transition({
				y : -32,
				scale : 0.85,
				opacity : 0.4
			}, 500).prev().stop().transition({
				y : -64,
				scale : 0.7,
				opacity : 0.2
			}, 500).prev().stop().fadeIn(500, function(){
				$In.find(".box").eq(4).remove()
				InBl = true
			})
		})
		$(".about-fo .prev").click(function(){
			$(".about-fo .next").stop().fadeIn(500);
			if(!InBl){
				return
			}
			InBl = false;
			if(a == 0 && b == 0){
				InBl = true;
				return
			}
			if(a == Year.length){
				a -- 
				b --
			}
			b --
			if(a == 0 && b == 0){
				$(this).stop().fadeOut(500);
			} 
			if(b == - 1 ){
				if(a > 0){
					a --
					if(a >= 4){
						$FoUl.stop().animate({marginLeft: - 166 * (a - 4)}, 500)
					}
					$FoLi.eq(a).addClass("cur").siblings().removeClass("cur")
				}
				b = Year[a].length - 1
			}		
			var $list = '<div class="box poa fif dn"><div class="box-in dn"><div class="time"></div><p></p></div></div>'
			$In.find(".box:last").after($list)
			$In.find(".box").eq(0).stop().fadeOut(500).next().stop().transition({
				y : - 96,
				scale : 0.55,
				opacity : 0.08
			}, 500).next().stop().transition({
				y : -64,
				scale : 0.7,
				opacity : 0.2
			}, 500).next().stop().transition({
				y : -32,
				scale : 0.85,
				opacity : 0.4
			}, 500).next().stop().fadeIn(600).find(".box-in").stop().fadeIn(600).find(".time").html(Year[a][b][0]).siblings().html(Year[a][b][1])
			$In.find(".box").eq(4).stop().animate({
				top : 0,
				opacity : 1
			}, 500, function(){
				$In.find(".box:first").remove()
				$In.find(".box").eq(3).siblings().find(".box-in").hide().find(".time").html("").siblings().html("")
				InBl = true
			}).find(".box-in").css("padding-top", 88 - $In.find(".box").eq(4).find(".box-in").height() / 2)
		})
		$FoLi.click(function(){
			if(!InBl){
				return
			}
			InBl = false;
			var n = $(".about-fo .list li.cur").index()
			$(this).addClass("cur").siblings().removeClass("cur")
			a = $(this).index(),
			b = 0
			if($(this).index() < 5){
				$FoUl.stop().animate({marginLeft: 0}, 500)
			}
			if($(this).index() != 0){
				$(".about-fo .prev").stop().fadeIn(500);
			}else{
				$(".about-fo .prev").stop().fadeOut(500);
			}
			if($(this).index() > n){
				var $list = '<div class="box poa dn"><div class="box-in dn"><div class="time"></div><p></p></div></div>'
				$In.find(".box").eq(0).before($list)
				$In.find(".box").eq(0).css({
					y : -96,
					scale : 0.55,
					opacity : 0.08
				})
				$In.find(".box").eq(4).stop().animate({
					top : 26,
					opacity : 1
				}, 500).prev().stop().transition({
					y : 0,
					scale : 1,
					opacity : 1
				}, 500).find(".box-in").stop().fadeIn(600).find(".time").html(Year[a][b][0]).siblings().html(Year[a][b][1])
				$In.find(".box").eq(3).find(".box-in").css("padding-top", 88 - $In.find(".box").eq(3).find(".box-in").height() / 2)
				$In.find(".box").eq(2).stop().transition({
					y : -32,
					scale : 0.85,
					opacity : 0.4
				}, 500).prev().stop().transition({
					y : -64,
					scale : 0.7,
					opacity : 0.2
				}, 500).prev().stop().fadeIn(500, function(){
					$In.find(".box").eq(4).remove()
					InBl = true
				})
			}else{
				var $list = '<div class="box poa fif dn"><div class="box-in dn"><div class="time"></div><p></p></div></div>'
				$In.find(".box:last").after($list)
				$In.find(".box").eq(0).stop().fadeOut(500).next().stop().transition({
					y : - 96,
					scale : 0.55,
					opacity : 0.08
				}, 500).next().stop().transition({
					y : -64,
					scale : 0.7,
					opacity : 0.2
				}, 500).next().stop().transition({
					y : -32,
					scale : 0.85,
					opacity : 0.4
				}, 500).next().stop().fadeIn(600).find(".box-in").stop().fadeIn(600).find(".time").html(Year[a][b][0]).siblings().html(Year[a][b][1])
				$In.find(".box").eq(4).stop().animate({
					top : 0,
					opacity : 1
				}, 500, function(){
					$In.find(".box:first").remove()
					$In.find(".box").eq(3).siblings().find(".box-in").hide().find(".time").html("").siblings().html("")
					InBl = true
				}).find(".box-in").css("padding-top", 138 - $In.find(".box").eq(4).find(".box-in").height() / 2)
			}
		})
    function aboutNews(n){
			if(!NewsBl){
				return
			}
			NewsBl = false
			$(".about-fif .btn span").eq(n).addClass("cur").siblings().removeClass("cur");
			var $UlMark = $(".about-fif ul.mark")
			$UlMark.stop().animate({
				left : - 1182,
				opacity : 0
			}, 500, function(){
				$UlMark.css("left", -17).find("li").css({
					left : 360,
					opacity : 0
				})
				$(".about-fif ul").eq(n).css({
					opacity : 1,
					"z-index" : 2
				}).addClass("mark").siblings().removeClass("mark").css({
					opacity : 0,
					"z-index" : 1
				})
				Enter($(".about-fif ul").eq(n).find("li").eq(0), "left", 0, 3, 500, 350)
				setTimeout(function(){
					NewsBl = true
				}, 1200)
			})
		}
		aboutNews(1);
	})	
})
</script>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 叠加浮动层 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 层叠叠加 叠加层叠 层叠 叠加 加载更多 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片叠加 图片层叠 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到