jQuery带进度条焦点图自动轮播代码143 571 191特效描述:jQuery带进度条 焦点图自动轮播,jQuery带进度条焦点图自动轮播代码

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/player.js"></script>

2. HTML代码

<div class="demo">
	<div class="picBoxes">
		<div id="introb1" class="introPart" style="display:block;"><a href="http://www.51qianduan.com//"><img src="images/01.jpg" /></a></div>
		<div id="introb2" class="introPart"><a href="http://www.51qianduan.com//"><img src="images/02.jpg" /></a></div>
		<div id="introb3" class="introPart"><a href="http://www.51qianduan.com//"><img src="images/03.jpg" /></a></div>
		<div id="introb4" class="introPart"><a href="http://www.51qianduan.com//"><img src="images/04.jpg" /></a></div>
		<div id="introb5" class="introPart"><a href="http://www.51qianduan.com//"><img src="images/05.jpg" /></a></div>
	</div><!--picBoxes-->
	<div id="introNav">
		<ul id="playback">
			<li class="prev"><a href="javascript:void(0);">上一个</a></li>
			<li class="play"><a href="javascript:void(0);">播放</a></li>
			<li class="pause"><a href="javascript:void(0);">暂停</a></li>
			<li class="next"><a href="javascript:void(0);">下一个</a></li>
		</ul>
		<div id="timeline"><div class="inside"></div></div>
		<ul class="nav">
			<li class="p1 active"><a href="javascript:void(0);">进口白色奥迪A4L <span class="point"></span></a></li>
			<li class="p2"><a href="javascript:void(0);">进口黑色奥迪A4L <span class="point"></span></a></li>
			<li class="p3"><a href="javascript:void(0);">进口灰白色奥迪A4L <span class="point"></span></a></li>
			<li class="p4"><a href="javascript:void(0);">进口白色奥迪A4L <span class="point"></span></a></li>			
			<li class="p5"><a href="javascript:void(0);">进口红色奥迪A4L <span class="point"></span></a></li>						
		</ul>
	</div><!--introNav end-->
</div>				用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 渐隐切换 淡出淡进 切换按钮 表单 焦点图 幻灯片 图片轮播 其他 图片淡出淡进 图片轮播 渐隐切换 按钮控制 进度条

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到