jquery cookie右侧浮动qq在线客服鼠标滑过展开qq在线客服129 512 171特效描述:jquerycookie 右侧浮动 qq在线客服 鼠标滑过展开,有红绿两套皮肤可选,可以自己根据网站配色自己做符合自己网站颜色的皮肤

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="lineservice/skin/red/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="lineservice/js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="lineservice/js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div id="online_service_bar">
	<div id="online_service_minibar"></div>
	<div id="online_service_fullbar">
		<div class="service_bar_head"><span id="service_bar_close" title="点击关闭">点击关闭</span></div>
		<div class="service_bar_main">
			<ul class="service_menu">
				<li class="hover">
					<dl>
						<dd>
					<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2447402004&site=qq&menu=yes"><img width="74" height="22" border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2447402004:41" alt="17素材网QQ在线客服" title="17素材网QQ在线客服" /></a>
					<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2447402004&site=qq&menu=yes"><img width="74" height="22" border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2447402004:41" alt="17素材网QQ在线客服" title="17素材网QQ在线客服" /></a>
					<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=2447402004&site=qq&menu=yes"><img width="74" height="22" border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2447402004:41" alt="17素材网QQ在线客服" title="17素材网QQ在线客服" /></a>
						</dd>
					</dl>
				</li>
			</li>
			</ul>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var default_view = 1; <!--1是默认展开,0是默认关闭,新开窗口看效果,别在原页面刷新-->
</script>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 悬浮浮动 滑动星星打分 收缩展开 浮动提示框 渐隐切换 淡出淡进 在线客服 导航菜单 其他 浮动导航菜单 qq在线客服 收缩导航菜单 图片淡出淡进 侧边导航菜单 鼠标滑过

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到