jquery网页qq在线客服带微信二维码的在线客服代码224 895 299特效描述:jquery网页 qq在线客服 带微信二维码的 在线客服,带微信二维码在线客服

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/index.css" type="text/css" media="screen" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代码

<div style="height:1000px;"></div>
<div class="service_box">
	<ul class="tab_nav">
		<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><i class="icon icon_1"></i>在线客服</a></li>
		<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><i class="icon icon_3"></i></a></li>
	</ul>
	<div class="tab_content">
		<div class="tab_plan">
			<p class="fs14">在线客服1:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2833026848:51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"></a></p>
			<p class="fs14 mt10">在线客服2:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:123456789:51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"></a></p>
			<p class="fs14 mt10">商务客服:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2833026848:51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"></a></p>
			<p class="mt10">服务时间:<br />
			9:00-18:00(工作日)<br />
			</p>
		</div>
		<div class="tab_plan" style="display: none;"><img src="images/weixin.jpg" alt="官方微信自助客服" width="130" height="130">
			<p>扫一扫关注站长素材</p>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(".service_box .tab_nav li").hover(function(){
	var i=$(this).index();
	$(this).addClass("active").siblings().removeClass("active");
	$(".service_box .tab_plan:eq("+i+")").show().siblings().hide();
});
$(function(){
	var t;
	$(".service_box").hover(function(){
		$(".service_box").animate({right:0},300)
		clearTimeout(t);
	},function(){
		t=setTimeout(function(e){
			$(".service_box").animate({right:"-146px"},300);
			$(".service_box").find(".tab_nav li").removeClass("active");
		},1000);
	});
});
var isTransition=true;
$(".m_logo").hover(function(){
	var r=0;
	if(isTransition){
		animateTime = setInterval(function(){
			if (r>=153){
				clearInterval(animateTime);
				isTransition=true;
			}else{
				isTransition=false;
				r++;
				$(".m_logo a").attr("style","-webkit-mask:-webkit-gradient(radial, 45 25, "+r+", 45 25, "+(r+15)+", from(rgb(0, 0, 0)), color-stop(0.5, rgba(0, 0, 0, 0.2)), to(rgb(0, 0, 0)));")
			};
		},5);
	}
},function(){
	return;
});
</script> 
<!--[if lt IE 7]>
<script type="text/javascript">
	window.onscroll = function(){
		doc_scroll();
	};
	var doc_scroll = function(){
		var height = document.documentElement.clientHeight - 90 ;
		var scroll_top = $(document).scrollTop() ;
		$(".service_box").css({
			"top" : height + scroll_top - 74
		});
	};
	doc_scroll();
</script> 
<![endif]-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 顶部悬浮 底部悬浮 浮动导航菜单 qq在线客服 导航切换 收缩导航菜单 二维码 图片广告 在线客服插件 文字收缩展开 地图 对联广告 图片切换 图片收缩展开 计算器 文字切换 计时器 叠加浮动层 背景切换 桌面 手风琴 跳转 选项卡自动切换 步骤 视频切换 键盘 列表切换 签到 分享 渐隐切换 点赞 投票 全屏切换 雪花 切换按钮 打印 缩放切换 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滚动切换 滑动选项卡切换 悬浮浮动漂浮 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 收缩收起展开 浮动提示框 在线客服咨询 其他更多

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到