jquery网页qq在线客服带微信二维码的在线客服代码211 841 281特效描述:jquery网页 qq在线客服 带微信二维码的 在线客服,带微信二维码在线客服

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/index.css" type="text/css" media="screen" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>

3. HTML代码

<div style="height:1000px;"></div>
<div class="service_box">
	<ul class="tab_nav">
		<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><i class="icon icon_1"></i>在线客服</a></li>
		<li><a href="http://www.dijiuzhanzhang.com"><i class="icon icon_3"></i></a></li>
	</ul>
	<div class="tab_content">
		<div class="tab_plan">
			<p class="fs14">在线客服1:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2833026848:51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"></a></p>
			<p class="fs14 mt10">在线客服2:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:123456789:51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"></a></p>
			<p class="fs14 mt10">商务客服:<br />
			<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&amp;uin=123456789&amp;site=qq&amp;menu=yes" class="qq_link"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:2833026848:51" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"></a></p>
			<p class="mt10">服务时间:<br />
			9:00-18:00(工作日)<br />
			</p>
		</div>
		<div class="tab_plan" style="display: none;"><img src="images/weixin.jpg" alt="官方微信自助客服" width="130" height="130">
			<p>扫一扫关注站长素材</p>
		</div>
	</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$(".service_box .tab_nav li").hover(function(){
	var i=$(this).index();
	$(this).addClass("active").siblings().removeClass("active");
	$(".service_box .tab_plan:eq("+i+")").show().siblings().hide();
});
$(function(){
	var t;
	$(".service_box").hover(function(){
		$(".service_box").animate({right:0},300)
		clearTimeout(t);
	},function(){
		t=setTimeout(function(e){
			$(".service_box").animate({right:"-146px"},300);
			$(".service_box").find(".tab_nav li").removeClass("active");
		},1000);
	});
});
var isTransition=true;
$(".m_logo").hover(function(){
	var r=0;
	if(isTransition){
		animateTime = setInterval(function(){
			if (r>=153){
				clearInterval(animateTime);
				isTransition=true;
			}else{
				isTransition=false;
				r++;
				$(".m_logo a").attr("style","-webkit-mask:-webkit-gradient(radial, 45 25, "+r+", 45 25, "+(r+15)+", from(rgb(0, 0, 0)), color-stop(0.5, rgba(0, 0, 0, 0.2)), to(rgb(0, 0, 0)));")
			};
		},5);
	}
},function(){
	return;
});
</script> 
<!--[if lt IE 7]>
<script type="text/javascript">
	window.onscroll = function(){
		doc_scroll();
	};
	var doc_scroll = function(){
		var height = document.documentElement.clientHeight - 90 ;
		var scroll_top = $(document).scrollTop() ;
		$(".service_box").css({
			"top" : height + scroll_top - 74
		});
	};
	doc_scroll();
</script> 
<![endif]-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 浮动 悬浮 悬浮层 悬浮框 浮动层 浮动框 浮动插件 悬浮插件 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 滑动星星打分 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 浮动提示框 在线客服 其他 浮动菜单 浮动导航 qq在线客服 qq客服 收缩菜单 收缩导航 二维码 在线客服插件 选项卡自动切换

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到