jQuery 3D图片层叠切换插件153 611 204特效描述:jQuery 3D图片 层叠切换插件,jQuery 3D图片层叠切换插件

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/imageflow.js"></script>

2. HTML代码

<h3>3D旋转图片轮播效果(支持滚轮)</h3>
<div id="LoopDiv">
	<input id="S_Num" type="hidden" value="8" />
	<div id="starsIF" class="imageflow"> 
		<img src="images/1.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/2.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/1.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/3.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/4.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/5.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/6.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/1.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/2.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/3.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/4.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
		<img src="images/5.png" longdesc="#" width="280" height="300" alt="Picture" /> 
	</div>
</div>
<div class="clear"></div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 叠加浮动层 选项卡切换 滑动手风琴 层叠叠加 旋转翻转 图片叠加 图片切换 旋转木马

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到