jquery页面右侧固定按钮点击展开带二维码的qq在线客服代码223 889 297特效描述:jquery页面右侧 固定按钮点击展开 带二维码的 qq在线客服,

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div style="height:2000px;"></div>
<div class="main-im">
	<div id="open_im" class="open-im">&nbsp;</div>  
	<div class="im_main" id="im_main">
		<div id="close_im" class="close-im"><a href="javascript:void(0);" title="点击关闭">&nbsp;</a></div>
		<a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456789&site=qq&menu=yes" class="im-qq qq-a" title="在线QQ客服">
			<div class="qq-container"></div>
			<div class="qq-hover-c"><img class="img-qq" src="images/qq.png"></div>
			<span> QQ在线咨询</span>
		</a>
		<div class="im-tel">
			<div>售前咨询热线</div>
			<div class="tel-num">400-123-8888</div>
			<div>售后咨询热线</div>
			<div class="tel-num">021-12345678</div>
		</div>
		<div class="im-footer" style="position:relative">
			<div class="weixing-container">
				<div class="weixing-show">
					<div class="weixing-txt">微信扫一扫<br>关注第九站长<br>获取更多免费素材</div>
					<img class="weixing-ma" src="images/weixing-ma.jpg">
					<div class="weixing-sanjiao"></div>
					<div class="weixing-sanjiao-big"></div>
				</div>
			</div>
			<div class="go-top"><a href="javascript:;" title="返回顶部"></a> </div>
			<div style="clear:both"></div>
		</div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 滚动菜单 滚动导航 滑动导航菜单 滑动导航 滑动菜单 浮动菜单 浮动导航 导航切换 菜单切换 右键菜单 收缩菜单 收缩导航 h5动画导航 h5动画菜单 html5动画导航 html5动画菜单 flash导航菜单 flash导航条 flash导航 flash菜单 flash下拉菜单 flash下拉导航菜单 浮动 悬浮 悬浮层 悬浮框 浮动层 浮动框 浮动插件 悬浮插件 弹出层拖动 窗口 弹出 弹窗 弹出层 提示框 对话框 遮罩 遮罩层 弹窗插件 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 浮动提示框 在线客服 导航菜单 导航条 菜单栏 导航栏 分类导航 响应式导航条 响应式导航 浮动菜单 浮动导航 qq在线客服 qq客服 收缩菜单 收缩导航 在线客服插件 提示框/弹出层 侧边菜单 侧边导航

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到