jQuery UI信息卡片设计效果244 972 325特效描述:jQuery UI信息卡片设计,jQuery UI信息卡片设计效果

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/normalize.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/zzsc-demo.css">
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery-2.1.1.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/cards.js"></script>

3. HTML代码

<div class="view">
	<div class="card__full">
		<div class="card__full-top">
			<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24">
					<path d="M16.59 8.59l-4.59 4.58-4.59-4.58-1.41 1.41 6 6 6-6z"/>
					<path d="M0 0h24v24h-24z" fill="none"/>
			</svg>
			<span class="card__full-num"></span>
		</div>
		<div class="card__full-bottom">
			<p class="card__full-handle"></p>
			<p class="card__full-info"></p>
		</div>
	</div>
	<ul class="card__list">
		<li class="card__item card__item--blue">
			<div class="card__info">
				<div class="info-player">
					<p class="info-player__num">9</p>
					<p class="info-player__name"><small>Tony</small><br>Romo</p>
				</div>
				<div class="info-place">1<sup>st</sup></div>
			</div>
		</li>
		<li class="card__item card__item--purple">
			<div class="card__info">
				<div class="info-player">
					<p class="info-player__num">18</p>
					<p class="info-player__name"><small>Tom</small><br>Brady</p>
				</div>
				<div class="info-place">2<sup>nd</sup></div>
			</div>
		</li>
		<li class="card__item card__item--green">
			<div class="card__info">
				<div class="info-player">
					<p class="info-player__num">12</p>
					<p class="info-player__name"><small>Aaron</small><br>Rogers</p>
				</div>
				<div class="info-place">3<sup>rd</sup></div>
			</div>
		</li>
		<li class="card__item card__item--yellow">
			<div class="card__info">
				<div class="info-player">
					<p class="info-player__num">7</p>
					<p class="info-player__name"><small>Ben</small><br>Roethlisberger</p>
				</div>
				<div class="info-place">4<sup>th</sup></div>
			</div>
		</li>
		<li class="card__item card__item--tan">
			<div class="card__info">
				<div class="info-player">
					<p class="info-player__num">9</p>
					<p class="info-player__name"><small>Drew</small><br>Brees</p>
				</div>
				<div class="info-place">5<sup>th</sup></div>
			</div>
		</li>
		<li class="card__item card__item--orange">
			<div class="card__info">
				<div class="info-player">
					<p class="info-player__num">18</p>
					<p class="info-player__name"><small>Peyton</small><br>Manning</p>
				</div>
				<div class="info-place">6<sup>th</sup></div>
			</div>
		</li>
	</ul>
</div>
</section>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 图片收缩展开 图片收缩 图片展开

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到