jQuery图片授权书层叠轮播切换代码119 472 158特效描述:jQuery 图片授权书 层叠轮播切换,jQuery图片授权书层叠轮播切换代码

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jQuery-easing.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jQuery-jcImgScroll.js"></script>

2. HTML代码

<div id="demo3" class="jcImgScroll">
	<ul>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/01.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/02.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/03.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/04.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/05.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/06.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/07.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/08.jpg"></a></li>
		<li><a href="http://www.51qianduan.com//" path="images/09.jpg"></a></li>
	</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 叠加浮动层 选项卡切换 滑动手风琴 层叠叠加 旋转翻转 切换按钮 表单 图片叠加 图片切换 旋转木马 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到