jQuery左右按钮控制幻灯片切换特效107 426 143特效描述:jQuery 左右按钮控制 幻灯片切换特效,jQuery左右按钮控制幻灯片切换特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/css.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/ie6png.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.1.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="wrapper">
 <div id="content" class="content"> <div class="s_arr"><a class="s_left png"></a> <a class="s_right png"></a></div>
  <div id="color_list" class="bg_colors">
   <div class="bgs_box bgs_1">
    <div class="wp">
     <div class="img_area">
      <div class="shadow png">
       <div class="s_img"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="footer">
    </div>
   </div>
   <div class="bgs_box bgs_2">
    <div class="wp">
     <div class="img_area">
      <div class="shadow png">
       <div class="s_img"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="footer">
    </div>
   </div>
   <div class="bgs_box bgs_3">
    <div class="wp">
     <div class="img_area">
      <div class="shadow png">
       <div class="s_img"></div>
      </div>
      <div class="shadow01 png">
       <div class="s_img01"></div>
      </div>
     </div>
    </div>
    <div class="footer">
    </div>
   </div>
  </div>
  <div class="main">
   <div id="txt_list" class="item_txt_box">
    <div class="item_txt item_txt_1">
     <div class="txt_info png"> <strong class="hd">迅雷影音5.1</strong>
      <h2 class="hd">精彩视界 乐无止境</h2>
      <p class="hd">迅雷看看华丽升级版,重磅来袭!</p>
     </div>
     <div class="detail">
      <ul id="v_info">
      </ul>
      <a href="" class="download_btn png">立即下载</a>
      <p>想找旧版迅雷看看? <a href="#" target="_blank" class="chk_link">点击查看 ></a></p>
     </div>
    </div>
    <div class="item_txt item_txt_2">
     <div class="txt_info png">
      <h2 class="hd">全新片库 为您而来</h2>
      <p class="hd">海量资源,新鲜资讯,想看就看;<br/>
       视频类型清晰分类,剧集更新实时提醒。 </p>
     </div>
     <div class="detail other">
     </div>
    </div>
    <div class="item_txt item_txt_3">
     <div class="txt_info png">
      <h2 class="hd">专业播放 尽享精彩</h2>
      <p class="hd">百种格式,高清视频,一点就播;<br/>
       看片搜片窗口分离,播放记录云端同步。 </p>
     </div>
     <div class="detail other">
     </div>
    </div>
   </div>
  </div>
   <div id="switch_box" class="switch_list"> <span class="on"></span> <span class=""></span> <span class=""></span> </div>
   <div class="foot_txt">
   </div>
 </div>
</div>
<!--[if IE 6]><script type="text/javascript" src="js/ie6png.js"></script><![endif]-->
<script type="text/javascript">
(function($){
  var initHeight = $(window).height() - 60,
    $colorList = $('#color_list').find('.bgs_box'),
    $txtList = $('#txt_list').find('.item_txt'),
    $switchList = $('#switch_box').find('span'),
    timer = null,
    key = 1;
  //IE6 bug
  $switchList.eq(0).addClass('on');
  $txtList.eq(0).addClass('on');
  $colorList.eq(0).addClass('on');
  //高度调整
  $('#content').css('min-height',initHeight + 'px')
  //视窗变化时
  $(window).resize(function(){
    initHeight = $(window).height() - 60;
    $('#content').css('min-height',initHeight + 'px');
    if($(window).height() > 866){
      $('#ft_area').addClass('pst_ft');
    }else{
      $('#ft_area').removeClass('pst_ft'); 
    }
  })
	loadFinish();
  $('#switch_box').on('click','span',function(){
    var stepIndex = $switchList.index($(this));
    actFn(stepIndex);
  }).hover(function(){
    clearInterval(timer);
  },function(){
    timer = setInterval(function(){
      actFn(key);
    },7000)
  })
  $('.s_arr').on('click','a',function(){
    var step = $('.s_arr').find('a').index($(this));
		$('#switch_box').find('span').each(function(i){
  			var css=$(this).hasClass("on");
			if(css){
				if(step==0){
					if(i==0){
						step=2	
					}else{
						step=i-1;
					}
				}else{
					if(i==2){
						step=0;	
					}else{
						step=i+1;
					}
				}	
			}
 		});
    actFn(step);
  }).hover(function(){
    clearInterval(timer);
  },function(){
    timer = setInterval(function(){
      actFn(key);
    },7000)
  })
  //底部位置调整
  if($(window).height() > 866){
    $('#ft_area').addClass('pst_ft');
  }else{
    $('#ft_area').removeClass('pst_ft'); 
  }
  //轮播
  function actFn(stepIndex){
    var stepIndex = stepIndex;
    $switchList.eq(stepIndex).addClass('on').siblings().removeClass('on');
    $colorList.stop().eq(stepIndex).animate({opacity:1},800).css({flter:"Alpha(Opacity=100)"}).siblings().animate({opacity:0},800);
    $txtList.eq(stepIndex).addClass('on').siblings().removeClass('on');
    key = stepIndex;
    $('.bgs_box').eq(key).find(".img_area").addClass('item_img_css3');
    $('.bgs_box').eq(key).siblings().find(".img_area").removeClass('item_img_css3');
    $('.bgs_box').eq(key).find(".footer").fadeIn(800);
    $('.bgs_box').eq(key).siblings().find(".footer").fadeOut(800);
    $(".item_txt").eq(key).addClass('item_txt_css3').siblings().removeClass('item_txt_css3');
    key++;
    if(key == $txtList.length){
      key = 0;
    }
  }
	//预加载banner动画背景图
	function preloadImages(){
		var arrImage = [];
		var parLen = arguments.length;
		var cur = 0;
		for (var i = 0; i < parLen; i++) {
			arrImage[i] = new Image();
			arrImage[i].onload = function(){
				if(cur == parLen -1){
					loadFinish();	
				}
				cur++;
			};
			arrImage[i].src = arguments[i];
		}
	}
	function loadFinish(){
    $txtList.eq(0).addClass('item_txt_css3');
    $colorList.eq(0).find(".img_area").addClass('item_img_css3');
    //自动轮播
    timer = setInterval(function(){
      actFn(key);
    },7000);
	}
})(jQuery)
</script>
<!--[if IE 6]>
<script type="text/javascript">
  (function($){
    var initHeight = $(window).height() - 60;
    $('#content').css('height',initHeight + 'px');
    $('#content').css('overflow',"hidden");
    $(window).resize(function(){
      initHeight = $(window).height() - 60;
      $('#content').css('height',initHeight + 'px');
      $('#content').css('overflow',"hidden");
    })
  })(jQuery)
</script>
<![endif]-->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 flash焦点图 flash幻灯片 flashbanner flash图片轮播 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 渐隐切换 淡出淡进 淡出 淡进 切换按钮 表单 表单美化 表单插件 表单美化插件 焦点图 幻灯片 轮播图 bar焦点图 图片淡出淡进 图片淡出 图片淡进 图片切换 图片选项卡 图标选项卡 纯图片轮播 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到