jquery css3文字动画特效点击切换文字动态效果122 486 163特效描述:jquery css3文字动画特效点击切换文字动态效果,jquery css3文字动画特效制作分页按钮点击切换文字动态效果展示代码

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<link href="css/jquery-letterfx.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-letterfx.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div class="jumbotron">
	<p class="tagline">A jQuery plugin to apply animated, visual effects to letters, words or other text patterns</p>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[0]">1</button>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[1]">2</button>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[2]">3</button>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[3]">4</button>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[4]">5</button>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[5]">6</button>
	<button class="btn btn-default" data-letterfx="custom[6]">7</button>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 加载动画 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 h5弹窗动画 html5弹窗动画 h5动画 h5背景动画 h5场景动画 h53D动画 h5界面动画 html5动画 h5按钮动画 html5按钮动画 h5图片动画 h5图标动画 html5图片动画 html5图标动画 文字切换 文字选项卡

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到