jquery实现右侧悬浮在线客服特效67 267 90特效描述:jquery实现 右侧悬浮 在线客服特效,jquery实现右侧悬浮在线客服特效

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="static/css/base.css" />
<link rel="stylesheet" href="static/css/base.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
<title></title>
</head>
<body style=" height:2000px;">
<div id="cus_ser">
 <div class="cus_ser_">
  <div class="title"></div>
  <ul>
   <li id="zqq"><a href="http://www.51qianduan.com//wpa/qunwpa?idkey=6fcb83942dc3630777ae7745bd5093a1a5917f915f4e95cfc498633379ebfbb4" target="_blank">123456</a></li>
   <li id="zphone">000000000</li>
   <li id="wb"><a href="http://51qianduan.com/" target="_blank">腾讯微博</a>&nbsp;&nbsp;<a href="http://51qianduan.com/" target="_blank">新浪微博</a></li>
  </ul>
 </div>
 <span class="close"><img src="static/images/icon_close.png" /></span> </div>
<script>
$("#cus_ser .close").click(function() {
  $("#cus_ser").css({
    display: 'none'
  });
})
$("#cus_ser").mouseover(function() {
  $(this).stop();
  $(this).animate({
    width: 165
  },
  400, 'swing');
}) 
$("#cus_ser").mouseout(function() {
  $("#cus_ser").stop();
  $("#cus_ser").animate({
    width: 32
  },
  400, 'swing');
})
</script>
<div style="text-align:center;clear:both">
</div>
</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 浮动 悬浮 悬浮层 悬浮框 浮动层 浮动框 浮动插件 悬浮插件 滑动星星打分 收缩展开 展开收缩 收缩 展开 浮动提示框 在线客服 其他 鼠标悬停 浮动菜单 浮动导航 qq在线客服 qq客服 收缩菜单 收缩导航 在线客服插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到