jQuery实现全屏幻灯片切换特效62 244 82特效描述:jQuery实现 全屏幻灯片 切换特效,jQuery实现全屏幻灯片切换特效

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/zzsc.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.1.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.tools.min.js"></script>

3. HTML代码

<div class="main1">
   <div class="banner">
  <div class="yh fl">
<ul class="navi lifl">
  <li class="hover"></li>
  <li class=""></li>
  <li class=""></li>
</ul>
<div class="scroll b1">
<ul class="lifl" style="left: 0px;">
<li class="b_01"><a href="http://51qianduan.com"><img src="images/index_01.jpg" width="1440" height="482"></a></li>
<li class="b_01"><a href="http://51qianduan.com"><img src="images/banner.jpg" width="1440" height="482"></a></li>
<li class="b_01"><a href="http://51qianduan.com"><img src="images/banner1.jpg" width="1440" height="482"></a></li>
</ul>
</div>
</div>
  </div>
</div>
<div style="text-align:center;clear:both"><br>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册
小小的太阳
关注
TA的相关作品 >>更多
热搜关键词


热门标签: 导航切换 带标题的焦点图 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片切换 图片轮播 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 马赛克幻灯片 手风琴 全屏焦点图 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 焦点图幻灯片

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到