jQuery实现快播网站焦点图切换58 229 77特效描述:jQuery实现 快播网站 焦点图切换,jQuery实现快播网站焦点图切换

代码结构

1. 引入CSS

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/zzsc.css" />
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/zzsc.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<meta http-equiv="X-UA-COMPATIBLE" content="IE=9" />
</head>
<div class="hdp">
	<div class="right_R" style="position:relative;z-index:10;">
		<div class="pic_link">
			<ul>
				    <li mid="0"  class="xz"  >超级雷达 </li>
				    <li mid="1"  >私有云-存储随时随地 </li>
				    <li mid="2"  >云播放公测 </li>
			</ul>
		</div>
		<div class="pic_bg"></div>
		<div class="pic">
			<ul>
				<li mid="0 "><a href="http://51qianduan.com/" title="超级雷达 " alt="超级雷达 "><img src="images/1.jpg " title="超级雷达 " alt="超级雷达 " /></a></li>
				<li mid="1 "><a href="http://51qianduan.com/" title="私有云-存储随时随地 " alt="私有云-存储随时随地 "><img src="images/2.jpg " title="私有云-存储随时随地 " alt="私有云-存储随时随地 " /></a></li>
				<li mid="2 "><a href="http://51qianduan.com/" title="云播放公测 " alt="云播放公测 "><img src="images/3.jpg " title="云播放公测 " alt="云播放公测 " /></a></li>
			</ul>
		</div>
	</div>
<div style="text-align:center;clear:both"><br>
</div>
</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 焦点图 幻灯片 图片轮播 其他 导航切换 带标题的焦点图 图片切换 图片轮播 鼠标滑过

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到