jQuery实现纵向手风琴滚动切换特效87 347 116特效描述:jQuery实现 纵向手风琴 滚动切换,jQuery实现纵向手风琴滚动切换特效

代码结构

1. 引入JS

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="jquery.carouFredSel-6.0.4-packed.js" type="text/javascript"></script>

2. HTML代码

		<div id="wrapper">
			<div id="carousel">
				<div>
					<span>Penny Farthing Championship, Tasmania </span>
					<img src="img/sport1.jpg" alt="sport1" width="500" height="350" border="0" />
				</div>
				<div>
					<span>Cheese Rolling At Cooper's Hill, England</span>
					<img src="img/sport2.jpg" alt="sport2" width="500" height="350" border="0"/>
				</div>
				<div>
					<span>The World Bog Snorkelling Championships, Wales</span>
					<img src="img/sport3.jpg" alt="sport3" width="500" height="350" border="0"/>
				</div>
				<div>
					<span>Sepaktakraw, Qatar</span>
					<img src="img/sport4.jpg" alt="sport4" width="500" height="350" border="0"/>
				</div>
				<div>
					<span class="selected">Chess-Boxing, Germany</span>
					<img src="img/sport5.jpg" alt="sport6" width="500" height="350" border="0"/>
				</div>
			</div>
		</div>
<div style="text-align:center;clear:both">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动导航菜单 导航切换 收缩导航菜单 滑动选项卡切换 文字收缩展开 图片滑动 图片切换 图片收缩展开 文字滑动 文字切换 滑动手风琴 背景切换 滑动星星打分 手风琴 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滑动滑过 滚动切换 滑动选项卡切换 选项卡切换 滑动手风琴 收缩收起展开

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到