jQuery实现多块图片焦点图切换71 280 94特效描述:jQuery实现 多块图片 焦点图切换,jQuery实现多块图片焦点图切换

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/zzsc.css" type="text/css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/zzsc.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<div id="zzsc">
<a class="pre"></a>
<div id="wai_box">
<div class="zzsc_box">
<ul>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/1.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/2.jpg" /></a><span class="title">优酷视频</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/3.jpg" /></a><span class="title">1号店面</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/4.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/5.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/6.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/7.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/8.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/9.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/10.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/11.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/12.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/5.jpg" /></a><span class="title">土豆网</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/6.jpg" /></a><span class="title">迅雷看看</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/7.jpg" /></a><span class="title">龍将</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/8.jpg" /></a><span class="title">pps</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/9.jpg" /></a><span class="title">秦美人</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/10.jpg" /></a><span class="title">秦美人</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/11.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/12.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/12.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/13.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/14.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/15.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/11.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/12.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/13.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/14.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/15.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/16.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/17.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/18.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/19.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/20.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/1.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
<li><a href="http://51qianduan.com" class="images"><img src="images/4.jpg" /></a><span class="title">51前端</span></li>
</ul>
</div>
</div>
<a class="next"></a>
	<div class="nav">
	<a class="now"></a>
	<a ></a>
	<a ></a>
	</div>
</div>
<div style="text-align:center;clear:both"><br>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 切换按钮 form表单 焦点图幻灯片 其他更多 带标题的焦点图 图片切换 图片轮播 按钮控制 鼠标滑过

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到