jQuery实现环形旋转幻灯片切换68 269 90特效描述:jQuery实现 环形旋转 幻灯片切换,jQuery实现环形旋转幻灯片切换

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/demos.css" rel="stylesheet" />

2. 引入JS

<script src="/mint/?js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.js"></script>
<script src="js/jquery.roundabout2.js"></script>

3. HTML代码

		<h1></h1>
		<ul>
			<li><img src="images/award.png" alt="Award" /></li>
			<li><img src="images/backpack.png" alt="Backpack" /></li>
			<li><img src="images/bear.png" alt="Bear" /></li>
			<li><img src="images/gun.png" alt="Gun" /></li>
			<li><img src="images/high-five.png" alt="High-Five" /></li>
			<li><img src="images/mustache.png" alt="Mustache" /></li>
			<li><img src="images/sun.png" alt="Sun" /></li>
		</ul>
		<script>
			$(document).ready(function() {
				$('ul').roundabout();
			});
		</script>
<div style="text-align:center;clear:both">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 文字叠加 导航切换 图片叠加 图片翻转旋转 带标题的焦点图 文字翻转旋转 带缩略图的幻灯片 带简介的焦点图 图片切换 旋转木马 图片轮播 文字切换 自动滚动图片轮播 背景切换 马赛克幻灯片 手风琴 全屏焦点图 选项卡自动切换 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 叠加浮动层 选项卡切换 滑动手风琴 重叠层叠叠加 转动旋转翻转 焦点图幻灯片

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到