jQuery随机选择音乐试题表单提交代码135 539 180特效描述:jQuery 随机选择音乐试题 表单提交代码,jQuery随机选择音乐试题特效

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/sjxzst.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/sjxzst.js"></script>

3. HTML代码

		<input type="checkbox" name="type" value="qy" />器乐
		<input type="checkbox" name="type" value="sy" />声乐
		<input type="checkbox" name="type" value="sc" />试唱
		<input type="button" value="出题" onclick="sjxzst()"/>
		<!-- 随机选取试题 开始 -->
		<div class="sjxzst" style="display: none;">
			<div class="sjxzst_title">
				<font>随机选择试题</font><a href="javascript:sjxzst_close()"><img src="images/sjxzst_close.png" /></a>
			</div>
			<div class="sjxzst_list" style="display: none;">
				<div class="qy">
					<p><input type="hidden" value="TEST0B001">独角戏</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B002">往事随风</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B003">Song From A Secret Garden</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B004">如果云知道</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B005">又见炊烟</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B006">来生缘</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B007">但愿人长久</p>
				</div>
				<div class="sy">
					<p><input type="hidden" value="TEST0B001">独角戏1</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B002">往事随风1</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B003">Song From A Secret Garden1</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B004">如果云知道1</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B005">又见炊烟1</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B006">来生缘1</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B007">但愿人长久1</p>
				</div>
				<div class="sc">
					<p><input type="hidden" value="TEST0B001">独角戏2</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B002">往事随风2</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B003">Song From A Secret Garden2</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B004">如果云知道2</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B005">又见炊烟2</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B006">来生缘2</p>
					<p><input type="hidden" value="TEST0B007">但愿人长久2</p>
				</div>
			</div>
			<div class="sjxzst_content">
				<div class="qy">
					<img src="images/sjxzst_qy.png" />
					<input id="qy_ID" type="hidden" value="">
					<p></p>
				</div>
				<div class="sy">
					<img src="images/sjxzst_sy.png" />
					<input id="sy_ID" type="hidden" value="">
					<p></p>
				</div>
				<div class="sc">
					<img src="images/sjxzst_sc.png" />
					<input id="sc_ID" type="hidden" value="">
					<p></p>
				</div>
			</div>
			<div class="sjxzst_but">
				<input class="stop" type="button" value="停" onclick="stop_music()"/>
				<input class="close" type="button" value="关闭" onclick="sjxzst_close()" />
			</div>
		</div>
		<!-- 随机选取试题 结束 -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 顶部悬浮 底部悬浮 浮动导航菜单 右键菜单 图片头像上传 图片广告 文字提示框 文件上传 对联广告 提示框/弹出层 文本框 layer 下拉框 叠加浮动层 lightbox 复选 单选 Tooltip工具提示框 登录框 浮动提示框 注册框 html5弹窗动画 搜索框 验证码 二级联动 三级联动 城市选择 value赋值 筛选 按钮控制 购物车 颜色选择 表单提交 全选/反选 添加删除 添加标签 密码强度验证 表单验证 html5按钮动画 按钮样式 密码修改设置 悬浮浮动漂浮 弹出层拖动 窗口提示框 浮动提示框 切换按钮 form表单

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到