bootstrap紫色大气样式uikit组件网页模板代码下载9 32 11模板描述:bootstrap 紫色 大气样式 uikit组件,bootstrap紫色大气样式uikit组件网页模板代码下载HTML模板下载

代码结构

1. 引入CSS

<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,300,700' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link href="./css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all" />

2. 引入JS

<script src="./js/Chart.js"></script>

3. HTML代码

<div class="wrap">
	<!-- start grids_of_3 -->
	<div class="grids_of_3">
		<div class="grid1_of_3">
			<div class="grid_img">
				<img src="./images/pic1.jpg" alt=""/>
						<div class="list_top">
							<h4>Home-made</h4>
							<span>apple pie</span>
						</div>
			</div>
			<div class="menu_box_list">
				<ul>
					<li><a href="#"><span>Settings</span> <i class="settings"> </i><div class="clear"></div> </a></li>
					<li><a href="#"><span>location</span> <i class="location"> </i><div class="clear"></div> </a></li>
					<li class="active"><a href="#"><span>favourite</span> <i class="favorite"> </i><div class="clear"></div> </a></li>
			 		<li><a href="#"><span>Food</span> <i class="food"> </i><div class="clear"></div> </a></li>
				</ul>
				<div class="clear"></div>
			</div>
		</div>
		<div class="grid1_of_3 left">
			<div class="btn_style bg">
				<h4>login</h4>
			</div>
			<div class="login_form">
				<form>
					<span>email</span>
					<input type="text" class="textbox" value="yourname@gmail.com" onfocus="this.value = '';" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'yourname@gmail.com';}">
					<span class="top">password</span>
					<input type="password" value="" />
				</form>
				<ul class="login_b">
					<li><i class="border"></i><p>or</p><i class="border"></i></li>
				</ul>
			</div>
			<div class="soc_icons">
				<ul>
					<li><a class="icon_1" href="#"></a></li>
					<li><a class="icon_2" href="#"></a></li>
					<li><a class="icon_3" href="#"></a></li>
					<li><a class="icon_4" href="#"></a></li>
				</ul>	
			</div>
		</div>
		<div class="grid1_of_3 left">
			<div class="btn_style bg1">
				<h4>Profile</h4>
			</div>
			<div class="grid_img1">
				<img src="./images/pic2.jpg" alt=""/>
			</div>
				<div class="grid_user">
					<div class="grid_list">
						<div class="list_img">
							<a href="#"><img src="./images/user.jpg" alt=""/></a>
						</div>
						<div class="list_text">
							<h4><a href="#">john doe</a></h4>
							<span class="new">newyork, NY</span>
						</div>
					</div>
				</div>
			<div class="grids_left">
				<div class="grid_left">
					<p>following</p>
					<span>345</span>
				</div>
				<div class="grid_left">
					<p>followers</p>
					<span>498</span>
				</div>
				<div class="clear"></div>
			<div class="follow">
				<a href="#">follow</a>
			</div>
			</div>
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="grid1_of_3">
			<div class="btn_style bg2">
				<ul>
					<li>
						<p>goal</p>
						<span>85</span>
					</li>
					<li>
						<p>short</p>
						<span>21</span>
					</li>
				</ul>
			</div>
			<div class="chart">
			<canvas id="canvas" height="200" width="280" style="margin-top: 15px;"></canvas>
				<script>
						var lineChartData = {
						labels : ["January","February","March","April","May","June","July"],
						datasets : [
							{
								fillColor : "rgba(220,220,220,0.5)",
								strokeColor : "rgba(220,220,220,1)",
								pointColor : "rgba(220,220,220,1)",
								pointStrokeColor : "#fff",
								data : [65,59,90,81,56,55,40]
							},
							{
								fillColor : "rgba(151,187,205,0.5)",
								strokeColor : "rgba(151,187,205,1)",
								pointColor : "rgba(151,187,205,1)",
								pointStrokeColor : "#fff",
								data : [28,48,40,19,96,27,100]
							}
						]
					}
				var myLine = new Chart(document.getElementById("canvas").getContext("2d")).Line(lineChartData);
				</script>
			</div>
		</div>
		<div class="grid1_of_3 left">
			<div class="btn_style bg3">
				<h4>download</h4>
			</div>
			<div class="loader_main">
					<div class="outc c">
					 <small class="c a"></small>
					 <small class="c b"></small>
					 <small class="c d"></small>
					 <small class="c e"></small>
					 <div class="spinner">
					 <div class="spinner-inner"></div>
					 <div class="spinner-mask"></div>
					 <div class="spinner-mask-two"></div>
					</div>
					 <div class="innerc c"><img src="./images/loader.png" alt=""/> </div>
					</div>
				<div class="loader_top">
					<span>52%</span>
					<p>complete...</p>
				<div class="clear"></div>
			</div>
			</div>
		</div>
		<div class="grid1_of_3 left">
			<div class="btn_style bg4">
				<h4>location</h4>
			</div>
			<div class="locate">
				<a href="#"><p class="new">san francisco</p></a> 
				<a href="#"><span class="mark"></span></a>
				<div class="clear"></div>
			</div>
			<div class="buttons">
				<button class="bg1">Button</button>
				<button class="bg2">Button</button>
				<button class="bg3">Button</button>
				<button class="bg4">Button</button>
			</div>
		</div>
		<div class="clear"></div>
	<div class="copy">
		<p class="link">© All rights reserved | Template by&nbsp;<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></p>
	</div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 扁平化 养生会馆 植物花草 游戏 黑色 bootstrap自适应 IT网络科技 蓝色 普通自适应 欧美风 旅游 红色 中国风 金融理财保险 绿色 韩系 高校 灰色 日系 简洁简约 工业产品 黄色 炫酷 家居装饰 紫色 卡通动画 橙色 招聘猎头 精美 实用通用 艺术创意 粉色 政府 婚庆 大气 白色 新闻资讯 婚纱摄影 棕色 清新 教育培训 彩色 绘画 设计 餐饮美食 其他风格 外贸 服装服饰 建筑 化工企业 医药器械 美容美发 动漫 电影视频 包装印刷 机械 汽车4S店 农业产品 咨询管理 酒店 健身房 化妆品 食品 花卉 房地产 协会组织 快递货运 数码电器 搬家 珠宝首饰 酒业 文化传媒 装修装饰 医院医疗 律师 酒吧音乐 图书 动物宠物 航空航天 股票 能源 公益 饮品 生活用品 家政保洁 体育 房屋租赁 商务 电力公司 打车租车 环保 宗教寺庙 工具文具 企业行业 自适应响应式 风格类型 颜色色彩

×
×
51前端

注册

官方QQ群
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到