jQuery可拖动窗口提示信息特效代码下载42 165 56特效描述:jQuery 可拖动 窗口提示信息,jQuery可拖动窗口提示信息特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link rel='stylesheet prefetch' href='http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css'>
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src='js/jquery.min.js'></script>
<script type="text/javascript" src='js/jquery-ui.min.js'></script>
<script type="text/javascript" src="js/index.js"></script>

3. HTML代码

<div class='chat'>
 <header>
  <h2 class='title'>拖动窗口</h2>
  <ul class='tools'>
   <li>
    <a class='fa fa-gear' href='#'></a>
   </li>
   <li>
    <a class='fa fa-search' href='#'></a>
   </li>
  </ul>
 </header>
 <div class='body'>
  <div class='search'>
   <input placeholder='Search...' type='text'>
  </div>
  <ul>
   <li>
    <a class='thumbnail' href='#'>鹰眼</a>
    <div class='content'>
     <h3>杰瑞米·雷纳</h3>
     <span class='preview'>嗯嗯,中餐不错哦!</span>
     <span class='meta'>
      2天前&middot;<a href='#'>朋友</a>&middot;<a href='#'>回复</a>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li>
    <a class='thumbnail' href='#'>寡姐</a>
    <div class='content'>
     <h3>斯嘉丽·约翰逊</h3>
     <span class='preview'>我倒是想吃中餐呢!</span>
     <span class='meta'>
      2天前&middot;<a href='#'>朋友</a>&middot;<a href='#'>回复</a>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li>
    <a class='thumbnail' href='#'>浩克</a>
    <div class='content'>
     <h3>马克·鲁法洛</h3>
     <span class='preview'>上次不是才吃过的嘛!</span>
     <span class='meta'>
      2天前&middot;<a href='#'>朋友</a>&middot;<a href='#'>回复</a>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li>
    <a class='thumbnail' href='#'>雷神</a>
    <div class='content'>
     <h3>克里斯·海姆斯沃斯</h3>
     <span class='preview'>去吃阿拉伯烤肉怎么样?</span>
     <span class='meta'>
      2天前&middot;<a href='#'>朋友</a>&middot;<a href='#'>回复</a>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li>
    <a class='thumbnail' href='#'>美队</a>
    <div class='content'>
     <h3>克里斯·埃文斯</h3>
     <span class='preview'>有啊,不如下周聚餐吧!</span>
     <span class='meta'>
      2天前&middot;<a href='#'>朋友</a>&middot;<a href='#'>回复</a>
     </span>
    </div>
   </li>
   <li>
    <a class='thumbnail' href='#'>托尼</a>
    <div class='content'>
     <h3>小罗伯特·唐尼</h3>
     <span class='preview'>队长,你请客的事还有戏吗?</span>
     <span class='meta'>
      2天前&middot;<a href='#'>朋友</a>&middot;<a href='#'>回复</a>
     </span>
    </div>
   </li>
  </ul>
 </div>
 <footer>
  <a href='#'>查看全部消息</a>
 </footer>
</div>
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片拖动 图片头像上传 文字拖动 文件上传 拖动排序 文本框 下拉框 弹出层拖动 复选 单选 登录框 注册框 搜索框 验证码 二级联动 三级联动 城市选择 value赋值 筛选 按钮控制 购物车 颜色选择 表单提交 全选/反选 添加删除 添加标签 密码强度验证 表单验证 html5按钮动画 按钮样式 密码修改设置 拖动拽动 切换按钮 form表单

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到