jQuery多个标签页面打开特效代码下载29 114 39特效描述:jQuery 多个标签 页面打开,jQuery多个标签页面打开特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="b.tabs.css" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/b.tabs.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/demo.js" ></script>

3. HTML代码

<div class="content">
<div class="container">
<h3 class="page-header">使用标签页打开页面模式,允许多开</h3>
<div class="">
 <div class="row-fluid">
  <div class="col-md-2" style="padding-left: 0px;">
   <div class="well menuSideBar" style="padding: 8px 0px;">
    <ul class="nav nav-list" id="menuSideBar">
     <li class="nav-header">导航菜单</li>
     <li class="nav-divider"></li>
     <li mid="tab1" funurl="html.html"><a tabindex="-1" href="javascript:void(0);">页面1</a></li>
     <li mid="tab2" funurl="html2.html"><a tabindex="-1" href="javascript:void(0);">页面2</a></li>
     <li mid="tab3" funurl="html3.html"><a tabindex="-1" href="javascript:void(0);">页面3</a></li>
    </ul>
   </div>
  </div>
  <div class="col-md-10" id="mainFrameTabs" style="padding : 0px;"> 
   <!-- Nav tabs -->
   <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active noclose"><a href="#bTabs_navTabsMainPage" data-toggle="tab">首页</a></li>
   </ul>
   <!-- Tab panes -->
   <div class="tab-content">
    <div class="tab-pane active" id="bTabs_navTabsMainPage">
     <div class="page-header">
      <h2 style="font-size: 31.5px;text-align: center;font-weight: normal;">欢迎使用</h2>
     </div>
     <div style="text-align: center;font-size: 20px;line-height: 20px;"> Welcome to use bTabs plugin! </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/b.tabs.js" ></script> 
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 导航切换 文字标签 彩色文字 图片切换 文字闪烁 文字切换 打字机 背景切换 文字列表 手风琴 文字弹幕 选项卡自动切换 文字高亮 视频切换 列表切换 渐隐切换 全屏切换 切换按钮 缩放切换 文字叠加 滚动切换 滑动选项卡切换 文字拖动 文字提示框 文字收缩展开 文字放大缩小 文字翻转旋转 文字淡出淡进 文字全屏 文字延迟加载 360全景 html5文字动画 文字滚动 文字滑动 文字切换 选项卡切换 滑动手风琴 图片文字 文字导航菜单 文字

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到