jQuery多个标签页面打开特效代码下载16 60 21特效描述:jQuery 多个标签 页面打开,jQuery多个标签页面打开特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="b.tabs.css" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/b.tabs.js" ></script>
<script type="text/javascript" src="js/demo.js" ></script>

3. HTML代码

<div class="content">
<div class="container">
<h3 class="page-header">使用标签页打开页面模式,允许多开</h3>
<div class="">
 <div class="row-fluid">
  <div class="col-md-2" style="padding-left: 0px;">
   <div class="well menuSideBar" style="padding: 8px 0px;">
    <ul class="nav nav-list" id="menuSideBar">
     <li class="nav-header">导航菜单</li>
     <li class="nav-divider"></li>
     <li mid="tab1" funurl="html.html"><a tabindex="-1" href="javascript:void(0);">页面1</a></li>
     <li mid="tab2" funurl="html2.html"><a tabindex="-1" href="javascript:void(0);">页面2</a></li>
     <li mid="tab3" funurl="html3.html"><a tabindex="-1" href="javascript:void(0);">页面3</a></li>
    </ul>
   </div>
  </div>
  <div class="col-md-10" id="mainFrameTabs" style="padding : 0px;"> 
   <!-- Nav tabs -->
   <ul class="nav nav-tabs" role="tablist">
    <li role="presentation" class="active noclose"><a href="#bTabs_navTabsMainPage" data-toggle="tab">首页</a></li>
   </ul>
   <!-- Tab panes -->
   <div class="tab-content">
    <div class="tab-pane active" id="bTabs_navTabsMainPage">
     <div class="page-header">
      <h2 style="font-size: 31.5px;text-align: center;font-weight: normal;">欢迎使用</h2>
     </div>
     <div style="text-align: center;font-size: 20px;line-height: 20px;"> Welcome to use bTabs plugin! </div>
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>
</div>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/bootstrap.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="js/b.tabs.js" ></script> 
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 文字叠加 文字层叠 滚动切换 滚动条切换 滑动选项卡 滑动切换 文字拖动 文字拖拽 文字提示框 提示文字 文字收缩展开 文字收缩 文字展开 文字放大缩小 文字缩放 文字大小 文字放大 文字缩小 文字变大 文字变小 文字翻转 文字旋转 文字淡出淡进 文字淡出 文字淡进 文字全屏 文字延迟加载 文字延迟 文字加载 360全景 360度全景 h5文字动画 h5文字边框动画 html5文字动画 html5文字边框动画 文字滚动 文字无缝滚动 文字间歇滚动 文字滑动 文字滑块 文字切换 文字选项卡 选项卡切换 选项卡 切换 tab切换 页面切换 选项卡插件 切换插件 滑动手风琴 图片文字 文字导航菜单 文字导航 文字菜单 文字 文字插件 文字标签 文字标签云 标签云 文字切换 文字选项卡

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到