jQuery仿微博手机聊天样式特效代码下载21 81 28特效描述:仿微博 手机聊天样式,jQuery仿微博手机聊天样式特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="chat.css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"></script>
<script src="js/flexible.js"></script>
<script src="js/chat.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

3. HTML代码

<header class="header">
	<a class="back" href="javascript:history.back()"></a>
	<h5 class="tit">追星星的人</h5>
	<div class="right">资料</div>
</header>
<div class="message">
	<div class="send">
		<div class="time">05/22 06:30</div>
		<div class="msg">
			<img src="images/touxiang.png" alt="" />
			<p><i class="msg_input"></i>你好在不在呀,妹子!</p>
		</div>
	</div>
	<div class="show">
		<div class="time">05/22 06:30</div>
		<div class="msg">
			<img src="images/touxiangm.png" alt="" />
			<p><i clas="msg_input"></i>你好你好你好</p>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="footer">
	<img src="images/hua.png" alt="" />
	<img src="images/xiaolian.png" alt="" />
	<input type="text"  />
	<p>发送</p>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动流动 自动滚动图片轮播 切换按钮 form表单 文本框 文字滚动

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到