jQuery滚动楼层效果代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

96 383 128特效描述:滚动楼层。jQuery滚动楼层效果代码下载

代码结构

1. 引入JS

<script src="js/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/js.js"></script>

2. HTML代码

<div id="loutinav">
	<ul>
		<li class="active"><span>享品质</span> </li>
		<li><span>服饰美妆</span> </li>
		<li><span>电脑数码</span> </li>
		<li><span>3C运动</span> </li>
		<li><span>爱吃</span> </li>
		<li><span>母婴居家</span> </li>
		<li><span>图书汽车</span> </li>
		<li><span>虚拟</span> </li>
		<li><span>还没逛够</span> </li>
		<li class="last">顶部</li>
	</ul>
</div>
<!--楼层内容开始-->
<div id="header">
	向下滚动鼠标查看效果
</div>
<div id="main">
	<div class="louti" style="background: #cc0033;">
		享品质
	</div>
	<div class="louti" style="background: #999933;">
		服饰美妆
	</div>
	<div class="louti" style="background: #ccff33;">
		电脑数码
	</div>
	<div class="louti" style="background: #006633;">
		3C运动
	</div>
	<div class="louti" style="background: #6666cc;">
		爱吃
	</div>
	<div class="louti" style="background: #ff6600;">
		母婴居家
	</div>
	<div class="louti" style="background: #ffff00;">
		图书汽车
	</div>
	<div class="louti" style="background: #3333ff;">
		虚拟
	</div>
	<div class="louti" style="background: #ff00cc;">
		还没逛够
	</div>
</div>
<div id="footer">
	网站底部
</div>
<!--楼层内容结束-->
<div style="text-align:center;margin:50px 0; font:normal 14px/24px 'MicroSoft YaHei';">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到