js立方体旋转播放特效代码下载7 24 9特效描述:立方体 旋转播放,js立方体旋转播放特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/yinyuehe.css">

2. 引入JS

<script src="js/vue.js"></script>

3. HTML代码

	<div id="app">
		<div class="main">
			<ul class="box" id="box" :class="infoShow?'play':'pause'">
				<li v-for="(item,index) in list" :key="item.index" :class="{imgOpen:item.imgShow}">
					<img :src="item.imgUrl" />
				</li>
			</ul>
			<dl class="minBox" id="minBox">
				<dd v-for="(item,index) in list" :key="item.index">
					<img :src="item.imgUrl" />
				</dd>
			</dl>
		</div>
		<audio src="yinyue/tiantian.mp3" ref="vd"></audio>
		<div class="catMain">
			<div class="cat" id="cat">
				<div class="head_content">
					<div class="ear_left"></div>
					<div class="ear_right"></div>
					<div class="head"></div>
					<div class="brow_left"></div>
					<div class="brow_right"></div>
					<div class="eye_left">
						<div id="pL" class="pupil"></div>
					</div>
					<div class="eye_right">
						<div id="pR" class="pupil"></div>
					</div>
					<div class="beard_left1"></div>
					<div class="beard_left2"></div>
					<div class="beard_left3"></div>
					<div class="beard_right1"></div>
					<div class="beard_right2"></div>
					<div class="beard_right3"></div>
					<div class="nose"></div>
					<div class="mouse">
						<div class="mouse_top"></div>
						<div class="mouse_left"></div>
						<div class="mouse_right"></div>
						<div class="mouse_bottom" v-if="!infoShow"></div>
						<div class="mouse_bottom_show" v-else></div>
						<div class="miao" id="miao">
							<img :src="infoShow?'img/xin.png':'img/xinsui.png'" />
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="body_content">
					<div class="body"></div>
					<div class="arm_left"></div>
					<div class="arm_right"></div>
					<div class="leg_left"></div>
					<div class="leg_right"></div>
					<div class="content-info" @click="cirClick">
						<span :style="{color:infoShow?'#36c9a3':'#fa004b'}">{{infoShow?'关闭':'打开'}}</span>
					</div>
					<div class="tail">
						<div class="tail1"></div>
						<div class="tail2"></div>
						<div class="tail3"></div>
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 图片翻转旋转 html5动画导航菜单 文字翻转旋转 html5图片动画 旋转木马 html5文字动画 html5表情动画 html5线条动画 html5飘落动画 html5光标动画 html5悬停动画 加载动画 html5弹窗动画 转动旋转翻转 html5动画h5动画 html5按钮动画

×
×
51前端

注册

官方QQ群
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到