jQuery仿有道视频网站选项卡分组图片滚动特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

74 294 99特效描述:仿有道视频网站 选项卡分组 图片滚动。jQuery仿有道视频网站选项卡分组图片滚动特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div id="indexmain">
	<div id="slide">
		<div class="bd">
			<div class="cover">
				<ul>
					<li data-category="tv">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="tv">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="tv">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="tv">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="tv">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="tv">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li><!--tv end-->
					<li data-category="movie">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="movie">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="movie">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="movie">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="movie">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="movie">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li><!--movie end-->
					<li data-category="anime">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="anime">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="anime">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="anime">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="anime">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="anime">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li><!--dongman end-->
					<li data-category="variety">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="variety">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="variety">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="variety">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="variety">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li>
					<li data-category="variety">
						<div class="shadow"></div>
						<a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a>
					</li><!--zongyi end-->
				</ul>
			</div>
			<a href="javascript:" class="btn left-btn" hidefocus="true"></a>
			<a href="javascript:" class="btn right-btn" hidefocus="true"></a>
		</div>
		<div class="ft">
			<div class="tab">
				<a href="javascript:" data-index="1" class="cur" hidefocus="true">电视剧<span></span></a>
				<a href="javascript:" data-index="3" hidefocus="true">电影<span></span></a>
				<a href="javascript:" data-index="5" hidefocus="true">动漫<span></span></a>
				<a href="javascript:" data-index="7" hidefocus="true">综艺<span></span></a>
			</div>
		</div>
		<div class="edge left-edge"></div>
		<div class="edge right-edge"></div>
		<div class="slide-bottom-shadow"></div>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到