jquery.caroufredsel按钮控制图片滚动特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

66 261 88特效描述:按钮控制 图片滚动。jquery.caroufredsel按钮控制图片滚动特效代码下载

代码结构

1. 引入JS

<script src="js/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/jquery.carouFredSel-6.0.4-packed.js" type="text/javascript"></script>

2. HTML代码

	<div id="inner">
		<div id="carousel">
			<div class="jeans" id="jeans">
				<img src="img/jeans1.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Jeans 1</em>
			</div>
			<div class="jeans">
				<img src="img/jeans2.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Jeans 2</em>
			</div>
			<div class="jeans">
				<img src="img/jeans3.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Jeans 3</em>
			</div>
			<div class="shirts" id="shirts">
				<img src="img/shirt1.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shirt 1</em>
			</div>
			<div class="shirts">
				<img src="img/shirt2.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shirt 2</em>
			</div>
			<div class="shirts">
				<img src="img/shirt3.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shirt 3</em>
			</div>
			<div class="shirts">
				<img src="img/shirt4.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shirt 4</em>
			</div>
			<div class="shirts">
				<img src="img/shirt5.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shirt 5</em>
			</div>
			<div class="shirts">
				<img src="img/shirt6.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shirt 6</em>
			</div>
			<div class="shoes" id="shoes">
				<img src="img/shoes1.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shoes 1</em>
			</div>
			<div class="shoes">
				<img src="img/shoes2.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Shoes 2</em>
			</div>
			<div class="jackets" id="jackets">
				<img src="img/jacket1.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Jacket 1</em>
			</div>
			<div class="jackets">
				<img src="img/jacket2.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Jacket 2</em>
			</div>
			<div class="jackets">
				<img src="img/jacket3.jpg" width="140" height="200" />
				<em>Jacket 3</em>
			</div>
		</div>
		<div id="pager">
			<strong>选择分类:</strong> &nbsp;
			<a href="#jeans">Jeans</a> &bull;
			<a href="#shirts">Shirts</a> &bull;
			<a href="#shoes">Shoes</a> &bull;
			<a href="#jackets">Jackets</a>
		</div>
		<a href="#" id="prev"></a>
		<a href="#" id="next"></a>
	</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到