jquery点击按钮左右图片滚动特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

95 378 127特效描述:点击按钮 左右图片滚动。jquery点击按钮左右图片滚动特效代码下载

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.3.1.js"></script>

2. HTML代码

<div class="apply">
	<div class="img_l"><img src="imgs/left.gif" /></div>
	<div class="apply_nav">
		<div class="apply_w">
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/sinaminiblog.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(1);" class="vote">投票(<span id="count_1">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/kaixin001.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(2);" class="vote">投票(<span id="count_2">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/renren.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(3);" class="vote">投票(<span id="count_3">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/baiducang.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(4);" class="vote">投票(<span id="count_4">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/qq.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(5);" class="vote">投票(<span id="count_5">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/qqshuqian.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(6);" class="vote">投票(<span id="count_6">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/qqzone.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(7);" class="vote">投票(<span id="count_7">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/sinavivi.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(8);" class="vote">投票(<span id="count_8">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/sohubai.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(9);" class="vote">投票(<span id="count_9">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/douban.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(10);" class="vote">投票(<span id="count_10">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/zhuaxia.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(11);" class="vote">投票(<span id="count_11">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/gmail.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(12);" class="vote">投票(<span id="count_12">0</span>)</a>
			</div>
			<div class="apply_array">
				<div class="apply_img"><img src="imgs/delicious.gif" /></div>
				<div class="apply_info"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<div class="apply_comment"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a> <a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></div>
				<a href="javascript:void(0)" onclick="diggUP(13);" class="vote">投票(<span id="count_13">0</span>)</a>
			</div>
		</div>
	</div>
	<div class="img_r"><img src="imgs/right.gif" /></div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到