jquery slider带标题控制图片左右滚动特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

52 205 69特效描述:图片左右滚动。jquery slider带标题控制图片左右滚动特效代码下载

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/slider.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jQuery.js"></script>
<script src="js/jquery.slides.js" type="text/javascript"></script>

3. HTML代码

<div class="slider_box" id="slider_name">
	<ul class="silder_con">		
		<li class="silder_panel"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>
		<li class="silder_panel"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>
		<li class="silder_panel"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>
		<li class="silder_panel"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>
		<li class="silder_panel"><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>
	</ul>
	<ul class="silder_nav">      
		<li><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>  
		<li><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>  
		<li><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>  
		<li><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>  
		<li><a href="https://www.51qianduan.com/">51前端</a></li>  
	</ul>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到