jquery网页带二维码右侧固定层qq在线客服悬浮代码189 755 252特效描述:jquery 网页带二维码 右侧固定层 qq在线客服悬浮,

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/style.css" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.7.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>

3. HTML代码

<div style="height:1000px;"></div>
<div id="online_qq_layer" show="1" style="right: 0px; display: block;">
<div id="online_qq_tab">
<div class="online_icon">
<a title="联系我们" id="floatTrigger" href="javascript:void(0);"></a>
</div>
</div>
<div id="onlineService">
<div class="online_windows overz">
<div class="online_w_top"> </div>
<!--online_w_top end-->
<div class="online_w_c overz">
<div class="online_bar collapse" id="onlineSort1">
<h2> <a href="javascript:;">在线技术支持</a> </h2>
<div class="online_content overz" id="onlineType1" style="display: block;">
<ul class="overz">
<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=0000000000&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="我们竭诚为您服务!" title="我们竭诚为您服务!"/></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=0000000000&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="我们竭诚为您服务!" title="我们竭诚为您服务!"/></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=0000000000&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="我们竭诚为您服务!" title="我们竭诚为您服务!"/></a></li>
<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=0000000000&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="我们竭诚为您服务!" title="我们竭诚为您服务!"/></a></li>
<li>电话:13600000000</li>
</ul>
</div>
<!--online_content end-->
</div>
<!--online_bar end-->
<div class="online_bar collapse" id="onlineSort2">
<h2> <a href="javascript:;">加盟合作咨询</a> </h2>
<div class="online_content overz" id="onlineType2" style="display: block;">
<ul class="overz">
<li><a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=0000000000&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2:12345678:51" alt="我们竭诚为您服务!" title="我们竭诚为您服务!"/></a>
</li>
<li>电话:13600000000</li>
</ul>
</div>
</div>
<!--online_bar end-->
<div class="online_bar collapse" id="onlineSort3">
<h2> <a href="javascript:;">扫一扫,体验功能</a> </h2>
<div class="online_content overz" id="onlineType3" style="display: block;"> <img src="images/qrcode.jpg" style="display: block;margin: 0 auto 5px;width: 90px"> </div>
</div>
<!--online_bar end-->
</div>
<!--online_w_c end-->
<div class="online_w_bottom"> </div>
<!--online_w_bottom end-->
</div>
<!--online_windows end-->
</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 悬浮浮动漂浮 滑动星星打分 收缩收起展开 浮动提示框 在线客服咨询 其他更多 浮动导航菜单 qq在线客服 收缩导航菜单 二维码 在线客服插件

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到