jquery scroll菜单鼠标移动图片滚动特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

96 381 128特效描述:菜单鼠标移动 图片滚动。jquery scroll菜单鼠标移动图片滚动特效代码下载

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

	<div class="demo"><a target="_blank" href="Vertical/demo.html">查看垂直演示</a></div>
	<div class="sc_menu">
		<ul class="sc_menu">
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/1.jpg" alt="Menu"/><span>Menu</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/2.jpg" alt="Navigation"/><span>Navigation</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/3.jpg" alt="Javascript"/><span>jQuery</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/4.jpg" alt="CSS"/><span>Scroll</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/5.jpg" alt="Horizontal"/><span>Horizontal</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/6.jpg" alt="jQuery"/><span>jQuery</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/1.jpg" alt="Menu"/><span>Menu</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/2.jpg" alt="Navigation"/><span>Navigation</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/3.jpg" alt="Graceful"/><span>Graceful</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/4.jpg" alt="Degradation"/><span>Degradation</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/5.jpg" alt="Progressive"/><span>Progressive</span></a></li>
			<li><a href="http://www.51qianduan.com/"><img src="images/6.jpg" alt="Enhancement"/><span>Enhancement</span></a></li>	
		</ul>
	</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到