jquery图片文字列表间歇上下滚动淡进淡出滚动插件如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

52 204 69特效描述:图片文字列表 间歇上下滚动 淡进淡出。jquery图片文字列表间歇上下滚动淡进淡出滚动插件

代码结构

1. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.4.2.min.js"></script>

2. HTML代码

<div class="demo">
	<h2>jquery仿新浪微博图片文字列表间隙滚动淡进淡出滚动</h2>
	<div id="sidebar">
		<ul class="spy">
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View round"><img width="70" height="70" src="images/1.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View round">round</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by neue</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View reflet"><img width="70" height="70" src="images/2.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View reflet">reflet</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by neue</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Kate Moross Little Big Planet"><img width="70" height="70" src="images/3.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Kate Moross Little Big Planet">Kate Moross Little Big Planet</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by neue</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Untitled"><img width="70" height="70" src="images/4.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Untitled">Untitled</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by mike1052</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View My Tutorial's Library"><img width="70" height="70" src="images/5.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View My Tutorial's Library">My Tutorial's Library</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by FrancescoOnAir</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Sandy &mdash; your free personal email assistant - Log in"><img width="70" height="70" src="images/6.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Sandy &mdash; your free personal email assistant - Log in">Sandy &mdash; your free</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by John Doe</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Sandy &mdash; your free personal email assistant - Log in"><img width="70" height="70" src="images/7.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Sandy &mdash; your free personal email assistant - Log in">Sandy &mdash; your free</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by John Doe</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Sandy &mdash; your free personal email assistant"><img width="70" height="70" src="images/8.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Sandy &mdash; your free personal email assistant">Sandy &mdash; your free</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by John Doe</p>
			</li>
			<li>
				<a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Values of n Blog"><img width="70" height="70" src="images/9.png" title="" /></a>
				<h5><a href="http://www.51qianduan.com/" title="View Values of n Blog">Values of n Blog</a></h5>
				<p class="info">Nov 29th 2008 by John Doe</p>
			</li>
		</ul>
	</div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滚动导航菜单 图片淡出淡进 文字标签 滚动切换 文字淡出淡进 彩色文字 图片滚动 文字闪烁 文字滚动 打字机 文字列表 图片文字滚动 全屏滚动 文字弹幕 页面滚动 文字高亮 文字叠加 滚动流动 文字拖动 文字提示框 文字收缩展开 文字放大缩小 文字翻转旋转 文字淡出淡进 文字全屏 文字延迟加载 360全景 html5文字动画 文字滚动 文字滑动 文字切换 自动滚动图片轮播 图片文字 渐隐切换 文字导航菜单 淡出淡入淡进 文字

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到