jQuery全屏滚动运营报告图表特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

11 41 14特效描述:全屏滚动 运营报告图表。jQuery全屏滚动的企业当月运营报告数据统计图表,有柱状图、饼状图、曲线图多种形式图表统计代码。

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/layout.css" type="text/css"	rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="css/report.css" />
<link href="css/layout.css" type="text/css"	rel="stylesheet" />
<link rel="stylesheet" href="css/report.css" />

2. 引入JS

<script src="js/jquery.min.js"	type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/jquery.mousewheel.js"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/echarts.min.js"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/jquery.countup.min.js"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/shuju.js"></script>
<script src="js/jquery.min.js"	type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/jquery.mousewheel.js"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/echarts.min.js"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/jquery.countup.min.js"></script>
<script type="text/javascript"	src="js/shuju.js"></script>

3. HTML代码

<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="keywords" content="全屏动画">
<meta name="description"	content="全屏动画">
<title>全屏动画</title>
</head>
<body style="">
	<div class="section-wrap">
		<div class="section section-0" >
			<div class="title active">
				<div class="section_content " >
        	<div class="Jpage0_btlog">
            <img src="images/banner_text.png"/>
          </div>
				</div>
			</div>
		</div>		
	  <div class="section section-1" >
			<div class="title ">
				<div class="section_content" >
					<em>运营数据总览</em>
					<div class="page1_shuju_cont">
            <div class="page1_zu">
              <div class="shuju_back">
                <strong><span class="ledge count_up_num">40705.55</span>万元</strong>
                <b>平台累计成交额</b>
              </div>
              <div class="shuju_back">
                <strong><span class="ledge count_up_num">1985</span>笔</strong>
                <b>累计交易笔数</b>
              </div>
            </div>
            <div class="page1_zu">
              <div class="shuju_back">
                <strong><span class="ledge count_up_num">840.89</span>万元</strong>
                <b>借贷余额</b>
              </div>
               <div class="shuju_back">
                <strong><span class="ledge count_up_num">8055</span>人</strong>
                <b>累计出借人数</b>
              </div>            
               <div class="shuju_back">
                <strong><span class="ledge count_up_num">1671</span>人</strong>
                <b>累计借款人数</b>
              </div>  
            </div>						
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
    <div class="section section-2">
      <div class="title">
        <div class="section_content" >
          <em>投资用户数据资产分析</em>
          <div class="page2_quxtu">
					  <p>2018年5月份,资产总额10万以上的用户资产占比高达<span class="count_up_num">84.50</span>&nbsp;%。 </p>
            <div id="echarts_ydzb" > </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
		<div class="section section-3">
			<div class="title">
				<div class="section_content">
					<em>与2017年数据对比图</em>
          <div class="page3_quxtu">
          	 <!--曲线图位置-->
            <div id="echarts_zxtt"></div>
          </div>
				</div>
			</div>
		</div>
  		<div class="section section-4">
			<div class="title">
				<div class="section_content">
					<em>2018年各季度成交金额</em>
          <div class="page4_quxtu">
          	 <!--柱状图位置-->
            <div id="echarts_nlzb" ></div>
          </div>
 				</div>
			</div>
		</div>   
	</div>	
  <ul class="section-btn">
		<li class="cur"></li>
		<li class=""></li>
    <li class=""></li>
    <li class=""></li>
    <li class=""></li>
	</ul>
	<div class="go-btn">&laquo;</div>
</body>
</html>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 滚动导航菜单 导航切换 二维码 滚动切换 地图 图片滚动 图片切换 计算器 文字滚动 文字切换 计时器 背景切换 桌面 图片文字滚动 手风琴 跳转 全屏滚动 选项卡自动切换 步骤 页面滚动 视频切换 键盘 列表切换 签到 分享 渐隐切换 点赞 投票 全屏切换 雪花 切换按钮 打印 缩放切换 答题 震动 图表 鼠标滑过 抽奖 表情 qq空间 头像截图 星星打分评分 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滚动流动 滚动切换 滑动选项卡切换 自动滚动图片轮播 选项卡切换 滑动手风琴 滑动星星打分 其他更多

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到