jQuery 文字向上滚动动画特效代码下载如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

24 94 32特效描述:文字向上滚动动画。jQuery文字无限循环向上滚动动画效果。

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/roll.css">

2. 引入JS

<script src="https://www.jq22.com/jquery/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="js/roll.js"></script>

3. HTML代码

<div class="news-scroll">
  <div class="scroll-box">
    <!--滚动的新闻-->
    <div class="roll">
      <ul>
        <li class="roll_1">
          <a href="#" class="ellipsis">jQuery是一个快速、简洁的JavaScript框架,是继Prototype之后又一个优秀的JavaScript代码库 <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
        <li class="roll_2">
          <a href="#" class="ellipsis">jQuery的核心特性可以总结为:具有独特的链式语法和短小清晰的多功能接口 <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
        <li class="roll_3">
          <a href="#" class="ellipsis">2005年8月,John Resig提议改进Prototype的“Behaviour”库 <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
        <li class="roll_4">
          <a href="#" class="ellipsis">2007年7月,jQuery 1.1.3版发布,这次小版本的变化包含了对jQuery选择符引擎执行速度的显著提升 <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
        <li class="roll_5">
          <a href="#" class="ellipsis">2008年5月,jQuery 1.2.6版发布 <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
        <li class="roll_hide">
          <a href="#" class="ellipsis">2009年1月,jQuery 1.3版发布,它使用了全新的选择符引擎Sizzle <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
        <li class="roll_hide">
          <a href="#" class="ellipsis">2010年1月,也是jQuery的四周年生日,jQuery 1.4版发布 <span class="time fr">2019年09月21日-24日</span></a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到