jquery tab仿易迅网焦点图片全屏滑动切换支持按钮控制图片滑动切换133 530 177特效描述:jquery tab焦点图片 全屏滑动切换 按钮控制 图片滑动切换,支持按钮控制图片滑动切换

代码结构

1. 引入CSS

<link rel="stylesheet" href="css/reset.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="css/index.css" type="text/css" media="screen" />

2. 引入JS

<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.5.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/tab.js"></script>

3. HTML代码

<div id="js_banner" class="fx_banner">
	<ul id="js_banner_img" class="fx_banner_img clear">
		<li style="background:#cfd0ef">
			<div class="fx_banner_inner fx_grid_c1">
				<div class="child child0" data-z="1"><img src="images/0.jpg" alt="misfit shine"></div>
				<div class="child" data-z="2" style="left:0;top:0;"><img src="images/0_1.png" alt=""></div>
				<div class="child" data-z="3" style="left:495px;top:0;"><img src="images/0_2.png" alt=""></div>
			</div>
			<a href="#" class="fx_banner_link"><span class="hide">去购买</span></a>
		</li>
		<li style="background:#fe5769">
			<div class="fx_banner_inner fx_grid_c1">
				<div class="child child0" data-z="1"><img src="images/1.jpg" alt="latin"></div>
				<div class="child" data-z="2" style="left:0;top:0;"><img src="images/1_1.png" alt=""></div>
				<div class="child" data-z="3" style="left:495px;top:0;"><img src="images/1_2.png" alt=""></div>
			</div>
			<a href="#" class="fx_banner_link"><span class="hide">去购买</span></a>
		</li>
		<li style="background:#a3e3ff">
			<div class="fx_banner_inner fx_grid_c1">
				<div class="child child0" data-z="1"><img src="images/2.jpg" alt="sony"></div>
				<div class="child" data-z="2" style="left:0;top:0;"><img src="images/2_1.png" alt=""></div>
				<div class="child" data-z="3" style="left:495px;top:0;"><img src="images/2_2.png" alt=""></div>
			</div>
			<a href="#" class="fx_banner_link"><span class="hide">去购买</span></a>
		</li>
		<li style="background:#f3eed4">
			<div class="fx_banner_inner fx_grid_c1">
				<div class="child child0" data-z="1"><img src="images/3.jpg" alt="洁灵卡"></div>
				<div class="child" data-z="2" style="left:0;top:0;"><img src="images/3_1.png" alt=""></div>
				<div class="child" data-z="3" style="left:495px;top:0;"><img src="images/3_2.png" alt=""></div>
			</div>
			<a href="#" class="fx_banner_link"><span class="hide">去购买</span></a>
		</li>
		<li style="background:#87c2e3">
			<div class="fx_banner_inner fx_grid_c1">
				<div class="child child0" data-z="1"><img src="images/4.jpg" alt="海尔天樽"></div>
				<div class="child" data-z="2" style="left:0;top:0;"><img src="images/4_1.png" alt=""></div>
				<div class="child" data-z="3" style="left:495px;top:0;"><img src="images/4_2.png" alt=""></div>
			</div>
			<a href="#" class="fx_banner_link"><span class="hide">去购买</span></a>
		</li>
	</ul>
	<div class="fx_banner_common fx_grid_c1">
		<a ytag="30000" id="js_banner_pre" href="javascript:;" class="fx_banner_pre"></a>
		<a ytag="30010" id="js_banner_next" href="javascript:;" class="fx_banner_next"></a>
	</div>
</div><!-- js_banner -->用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 滑动滑过 滚动切换 滑动选项卡切换 flash焦点图 选项卡切换 滑动手风琴 切换按钮 form表单 焦点图幻灯片 图片滑动 图片轮播 选项卡自动切换 按钮控制

×
×

注册

官方QQ群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到