jquery.bxSlide.js多行多列滚动图片鼠标悬停遮罩阴影效果如需定制开发(网站开发、二次开发)在线咨询,请点击>> QQ:753511799

223 889 297特效描述:多行多列滚动 鼠标悬停 遮罩阴影效果。

代码结构

1. 引入CSS

<link href="css/jquery.bxslider.css" rel="stylesheet" />
<link href="css/index-style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

2. 引入JS

<script src="js/jquery-1.8.2.js"></script>
<script src="js/jquery.bxslider.min.js"></script>

3. HTML代码

<div id="nav-main" style="zoom: 1.1125;">
 <div id="search" > 
  <div id="searchout">
   <div id="search_type" >
    <div class="search_top_type" type="web" >Web</div>
    <div class="search_top_type" type="news">News</div>
    <div class="search_top_type" type="image">Images</div>
    <div class="search_top_type" type="video">Videos</div>
    <div class="search_top_type" type="music">Blogs</div>
    <div class="search_top_type" type="map">Maps</div>
   </div>
   <div id="searchform">
    <div id="search_option" > </div>
    <input type="text" id="search_input" name="search">
    <div id="searchbutton"></div>
   </div>
   <div id="search_sg">
    <div id="site_sg">
    </div>
    <div id="sousuo_sg">
    </div>
   </div>
  </div>
 </div>   
</div>
<div id="main">
<ul class="bxslider">
 <li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/renren.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/zhifubao.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/sina.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/appstore.com.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/douban.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/bdlogo.gif" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/yahoo.com.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/dangdang.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/youtube.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/twitter.com.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/aiqiyi.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/appstore.com.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/amazon.com.png" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/youtube.com.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
 </ul>
</li>
<li>
  <ul>
    <li>
     <div class="case_w">
       <img src="images/bdlogo.gif" />
       <div class="fire"></div> 
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
     </div>
    </li>
    <li>
    <div class="case_w">
      <img src="images/google.com.png" />
      <div class="fire"></div>
      <a href="#" class="x"></a>
      <a href="#" class="y"></a>
    </div>     
   </li>
  </ul>
</li>
</ul>
</div>
<script type="text/javascript">
$(function(){
 $(".bxslider li ul li").hover(function(){ 
  $(".x",this).stop().css({'left':'35px'}).animate({'left':"40px"},400).show();
  $(".y",this).stop().css({'right':'35px'}).animate({'right':"40px"},400).show();
  $('.fire',this).fadeIn(500);
 },function(){
  // $('.x, .y',this).stop().animate({"top":"30px"},400);
  $('.fire, .x, .y',this).fadeOut(500);
 }); 
});
</script>
<script type="text/javascript">
	$(document).ready(function(){
 	 	$('.bxslider').bxSlider({
 	 		 minSlides: 4,
			 maxSlides: 4,
			 nextSelector: '#slider-next',
 			prevSelector: '#slider-prev',
 			slideWidth: 240,
    slideMargin:0,
			 auto: false
 	 	});
	});
</script>
<div id="slider-prev" class="switch_button">
</div>
<div id="slider-next" class="switch_button">
</div>用户评论
大牛,别默默的看了,快登录帮我点评一下吧!:)      登录 | 注册


热门标签: 瀑布流 收藏 预览 自适应页面大小 响应式区块列表布局 摇摆 烟花 清单样式 照相机 注释 下划线 结构图 鼠标悬停 条形码 弹幕 画板 朋友圈样式 红包 css绘制样式 支付 图文布局 图片头像上传 二级导航菜单 二维码 文件上传 下拉导航菜单 地图 文本框 竖直导航菜单 计算器 下拉框 图标导航菜单 计时器 复选 固定导航菜单 桌面 单选 侧边导航菜单 跳转 登录框 树形导航菜单 步骤 注册框 网址导航菜单 键盘 搜索框 导航菜单插件 签到 验证码 分享 文字导航菜单 二级联动 点赞 投票 三级联动 雪花 城市选择 打印 value赋值 筛选 答题 按钮控制 购物车 震动 颜色选择 表单提交 全选/反选 图表 添加删除 鼠标滑过 添加标签 抽奖 密码强度验证 表情 表单验证 qq空间 头像截图 html5按钮动画 星星打分评分 按钮样式 密码修改设置 编辑器 播放器 电子杂志 排行榜 分页翻页 排序 表格隔行变色 table表格 进度条 多功能 滚动导航菜单 滑动导航菜单 浮动导航菜单 导航切换 右键菜单 收缩导航菜单 html5动画导航菜单 flash导航菜单 滑动星星打分 切换按钮 form表单 导航菜单导航条 其他更多

×
×
51前端

注册

×
绑定手机

请绑定手机号,在继续操作

×
单次下载支付

应付金额:279

支付完成后,回到下载页面,在进行下载

官方QQ群
意见反馈
qq群

扫描上面二维码加微信群

官方QQ群

jQuery/js讨论群
群号:642649996
Css3+Html5讨论群
群号:322131262

加群请备注:从官网了解到